หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                   คณะครูยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญซึ่งเป็นบ้านที่อบอุ่น รอยยิ้มที่สดใส  ความซุกซน สนุกสนานร่าเริง  ทำให้โรงเรียนกลับมีชีวิตชีวาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนกับเพื่อน  ระหว่างน้องกับพี่  ระหว่างครูกับนักเรียนภายใต้ความร่มรื่น  เขียวขจีของต้นไม้ความสะอาดของอาคารสถานที่  ความมีระเบียบวินัยของทุกคนทำให้โรงเรียนน่าอยู่บรรยากาศดีเหมาะแก่การจัดกระบวนการเรียนรู้
                   ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกท่าน   ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                   ในเดือนมิถุนายนของทุกปี   นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน  ในปีนี้ทางโรงเรียนกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่  16  เดือนมิถุนายน  เป็นวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา   2559  ขอความกรุณาผู้ปกครองตรียมกรวยดอกไม้ธูปเทียนให้นักเรียนนำไปโรงเรียน   และการแต่งกายให้สวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ   เมื่อเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู   คณะครูจัดการเรียนการสอนตามปกติ
                    การประชุมสามัญผู้ปกครองประจำปีการศึกษา  2559  จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่  18  มิถุนายนเป็นต้นไป   (โปรดดูรายละเอียดจากปฏิทินการปฏิบัติงานที่แนบมาพร้อมข่าวสาร)   ขอความกรุณาผู้ปกครองเตรียมเอกสาร   ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครองจำนวน  1  ชุด  พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแต่งกาย(ถ้าซื้อเครื่องแต่งกายที่โรงเรียน  โดยร้านสุทธิพร ทางโรงเรียนเตรียมใบเสร็จให้แล้ว)   เพื่อรับเงินอุดหนุน      ค่าเครื่องแต่งกาย   อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนที่ผู้ปกครองสำรองจ่ายไปก่อนแล้ว  โปรดสละเวลาเพื่อรับเงินภายในวัน  เวลาที่กำหนด  เพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
                    ในฤดูฝน  มักจะมีเชื้อโรคแพร่ระบาด   ที่สำคัญได้แก่โรคไข้เลือดออก   โรคมือ  ปาก  เท้าเปื่อย  ซึ่งทางโรงเรียนเฝ้าระวัง และพยายามอย่างยิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ   ทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทางบ้านด้วย  พร้อมกับข่าวสารฉบับนี้ทางโรงเรียนได้แนบข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก   และ   โรคมือ  ปาก   เท้าเปื่อย   มาให้ท่านได้ศึกษา   และร่วมมือกันในการดูแลเด็กๆ  ต่อไป  หากพบว่าเด็กในความปกครอง ของท่านป่วย    โปรดงดการไปโรงเรียน  เพราะจะแพร่ระบาดไปยังเด็กคนอื่นๆ  และควรพาเด็กไปพบแพทย์   พร้อมกับแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย    เช่นเดียวกับที่โรงเรียนหากครูตรวจพบเด็กของท่านป่วยก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับทันที   เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดในโรงเรียนต่อไป
 
ด้วยความปรารถนาดี
 นางพรรณี    สหเสวียนต์
 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนมิถุนายน  2559
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
10  มิ.ย. 59 วันเลือกตั้งกรรมการนักเรียน -  ครูนัฐพงศ์  และคณะครู
-  นักเรียนระดับประถม 
   ศึกษาทุกคน
 
16  มิ.ย.  59 วันไหว้ครู -  คณะนักเรียนทุกคน
-  คณะครูทุกคน
- สวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ
- เตรียมกรวยดอกไม้ธูปเทียน 
  คนละ  1  ชุด
18  มิ.ย.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2 , 3
และรับเงินอุดหนุน ฯ
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
 
-  คณะครูชั้นอนุบาล 2 , 3
-  ผู้ปกครองชั้นอนุบาล 2,3
-  ฝ่ายธุรการ – การเงิน
 
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน  (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง ระดับอนุบาล 1 ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
ผู้ปกครองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1
รับเงินอุดหนุน ฯ
เวลา 09.30 น. – 11.00 น.
 
-  ผู้ปกครองชั้น  อ.1
-  ฝ่ายธุรการ – การเงิน
 
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน  (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครองระดับอนุบาล 1 ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  1
รับเงินอุดหนุน ฯ
เวลา 09.30 น. – 11.00 น.
 
-  ผู้ปกครองชั้น  ป.1
-  ฝ่ายธุรการ – การเงิน
 
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน  (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครองระดับประถม 1 ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
20  -  24 
มิ.ย.  59
สัปดาห์ภาษาไทย -  นักเรียน และคณะครู
   ชั้น ป.1 – ป.6
 
20 – 24
มิ.ย. 59
 
- การตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2559
  โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  ตำบลบ้านริมใต้
 
- ครูประจำชั้น ป.1 – ป.6
- นักเรียนชั้น  ป.1 – ป.6
 
25  มิ.ย.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  3
และรับเงินอุดหนุนฯ
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
 
- คณะครูชั้นประถมศึกษา
  ปีที่  3
- ฝ่ายธุรการ – การเงิน
 
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
เวลา  14.00 น. – 15.00 น.
- ครูกรรณิกา และคณะ
 
 
 
 กำหนดการประชุมสามัญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
ประจำปีการศึกษา  2559
 
วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ
18  มิ.ย.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2 - 3
และรับเงินอุดหนุนฯ   เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน  (ถ่ายเอกสาร)
ผู้ปกครอง ระดับอนุบาล 1 ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
ผู้ปกครองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1
ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  1
รับเงินอุดหนุน ฯ    เวลา 09.30 น.–11.30 น.
25  มิ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  3
และรับเงินอุดหนุนฯ   เวลา 09.00 น.–11.30 น.
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน (ถ่ายเอกสาร)
ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
2  ก.ค.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  2
และรับเงินอุดหนุนฯ  เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
9  ก.ค.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  4
และรับเงินอุดหนุนฯ  เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
23  ก.ค.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  5
และรับเงินอุดหนุนฯ  เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
30  ก.ค.  59 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  6
และรับเงินอุดหนุนฯ  เวลา  09.00 น. – 11.30 น.