หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

                      ท่านผู้ปกครอง ที่เคารพ
                     เดือนสิงหาคม มีความสำคัญที่ลูกทุกคนน้อมรำลึกถึงพระคุณแม่  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฯซึ่งเปรียบเสมือน "แม่" ของปวงชนชาวไทย คณะครูจะจัดกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับวันแม่บูรณาการทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงพระคุณของแม่ และเรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  ตลอดจนการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ภายในโรงเรียนโดยนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
                    การสอบระหว่างภาคเรียน  สำหรับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนสิงหาคม   และจะสอบครั้งต่อไปเป็นการสอบปลายภาคเรียนที่  1  ต้นเดือนตุลาคม ซึ่งคะแนนบางส่วนคุณครูได้เก็บระหว่างเรียนไปบ้างแล้ว เมื่อสิ้นภาคเรียน คะแนนระหว่างเรียน การสอบระหว่างภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน จะนำมาประมวลผลเป็นผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1 และจะรายงานเป็นผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรียนเชิญผู้ปกครองพบครูประจำชั้นในวันที่ 23 ตุลาคม เหมือนเช่นทุกปี
        
                     สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559  ทางโรงเรียนกำหนดให้   วันเสาร์ที่  27 สิงหาคม   2559   ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.30 น. เป็นวันรับเงินอุดหนุนฯ  ที่ตกค้าง โปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย (ถ้าซื้อจากร้านสุทธิพรทางร้านเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินด้วย
       
                      ในระหว่างพรรษานี้  ทางโรงเรียนพานักเรียนทุกระดับชั้นไปทำบุญตามวัดต่างๆ   ในชุมชนเหมือนเช่นทุกปีนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและได้ปฏิบัติจริง ในเรื่องมารยาทชาวพุทธ การสวดมนต์ไหว้พระ อาราธนาศีล การใส่ขันดอก การฟังเทศน์ หรือนิทานธรรม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ และทุกวันศุกร์ จะมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต ภายในโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะได้ทำบุญตักบาตรระหว่างพรรษา และคณะครูก็ได้รับบุญจากการถวายภัตตาหารเช้าแก่คณะสงฆ์โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา ครั้งละ 1 ห้องเรียนกล่าวคำถวายภัตตาหาร ซึ่งการสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนโดยการให้ทาน รักษาศีล การภาวนาป็นพื้นฐานของการทำความดี มีคุณธรรม มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนและเป็นพลเมืองดีของสังคม และของชาติต่อไป
        
                   ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญดอกไม้ตกแต่งรถเทียนพรรษา และร่วมบุญปัจจัยในการซื้อเทียนพรรษา ไทยธรรม ถวายวัดในวันเข้าพรรษา และจะพานักเรียนไปทำบุญอีกจำนวน 25 วัด
 
                   สุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณปริยา  ก้อนจำปา  ที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา จัดโดยศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และขอประชาสัมพันธ์ การติดตามข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนได้ที่    www.teerawatschool.com
facebook : Teerawat School – Kindergarten    และ   facebook : Teerawat School Primary <div center;"=""> ปฏิทินการปฏิบัติงาน
เดือนสิงหาคม  2559
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 - 10
ส.ค. 59
สอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่  1
 
คณะครูและนักเรียนทุกคน  
3  ส.ค.  59 การทำบุญระหว่างพรรษา    
เวลา 09.00 น.  อ.2/1  วัดกุมภประดิษฐ์ ครูบัวหอม  และครูอัญชลี  
 
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  อ.2/2  วัดดอนชัย ครูธนัชญา  และครูจิรารัตน์
เวลา 13.00 น.  ป.1/3  วัดสว่างเพชร ครูจารุวรรณ  และครูพัชราภรณ์
เวลา 13.00 น.  ป.2/1  วัดดอนตัน ครูชนิดา และครูสมพร
4  ส.ค.  59 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ คณะครูและนักเรียนทุกคน  
6  ส.ค.  59 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
“ปั่นปลูกปรง  ถวายองค์ราชินี  84  พรรษา” 
จัดโดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
ณ  สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ครูกรรณิกา  และคณะ  
11 ส.ค.  58 พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
คณะครูและนักเรียนทุกคน  
การทำบุญระหว่างพรรษา    
เวลา 09.00 น.  อ.3/1  วัดหัวดงสามัคคีธรรม ครูบังอร   อ่อนทองหลาง  
 
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  อ.3/2  วัดทรายมูล ครูแสงเดือน    จำนงค์
เวลา 13.00 น.  ป.2/2  วัดแม่สาหลวง ครูประกาพันธ์  และครูทิวากร
เวลา 13.00 น.  ป.2/3  วัดน้ำตกแม่สา ครูภาวิตา   และครูเสกสรรค์
การฉีดวัคซีนคอตีบ  ไอกรน  บาดทะยัก (DT)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
โดย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
      ตำบลบ้านริมใต้
ครูชั้น ป.1  และนักเรียน ป.1
 
 
 
12  ส.ค.  59
 
 
ปิดวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
12  ส.ค.  59 -  เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
   ณ หอประชุมอำเภอแม่ริม เวลา 08.00 น.
ครู  และคณะ สวมเครื่องแบบงานพิธี
-  เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
   ณ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ ภาคเหนือ อ.แม่ริม
ครู  และคณะ สวมชุดพื้นเมือง
ห่มสไบ(ครูผู้หญิง)
       
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
15  ส.ค.  59 การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ณ  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ครูพัณณ์ชิตา และคณะ
ตัวแทนนักเรียน  6  คน
   
18  ส.ค.  59 การทำบุญระหว่างพรรษา    
 
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
 
 
เวลา 09.00 น.  อ.3/3  วัดศรีชมพู ครูทิพย์สุคนธ์   ทาคำ  
เวลา 13.00 น.  ป.3/1  วัดสันโป่ง ครูสุภารัตน์  และครูสุนีย์พร  
เวลา 13.00 น.  ป.3/2  วัดรัตนาราม ครูรัตนา  และครูมานพ  
19  ส.ค.  59 การฉีดวัคซีนคอตีบ  ไอกรน  บาดทะยัก (DT)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
โดย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
      ตำบลบ้านริมใต้
ครูชั้น ป.6  และนักเรียน ป.6
 
   
25  ส.ค.  59 การฉีดวัคซีนหัด (MMR)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1
โดย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
      ตำบลบ้านริมใต้
ครูชั้น ป.1  และนักเรียน ป.1
 
   
26  ส.ค.  59 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา 09.00 น.  ป.3/3  วัดแม่แรม
เวลา 13.00 น.  ป.4/1  วัดดอนแก้ว
เวลา 13.00 น.  ป.4/2  วัดบุปผาราม
 
ครูดารุณี   และครูพัณณ์ชิตา
ครูพีระพร   บุญเมือง
ครูวีระ    คำดวงดาว
 
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
 
 
25  ส.ค.  59 การฉีดวัคซีนหัด (MMR)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โดย  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ       ตำบลบ้านริมใต้
ครูชั้น ป.6  และนักเรียน ป.6