หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครอง ที่เคารพ
            เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่  1  ทั้งครูและนักเรียน ต่างก็กระตือรือร้นเตรียมตัวสำหรับการสอบปลายภาคในต้นเดือนตุลาคม  และการเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียนทุกอย่าง  คือการเรียน  เด็กๆ จะมีวินัย ความรับผิดชอบรับรู้ถึงหน้าที่   และตระหนักถึงบทบาทของตนเองเพื่อจะเรียนต่อในระดับต่อไป  ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญ กับผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการปลูกฝังความเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กๆ  ทุกวันศุกร์ทุกคนจะรู้บทบาทหน้าที่ในการเตรียมของตักบาตรพระ   จำนวน  9  รูป   และนั่งในอากัปกิริยาที่สำรวม สงบเป็นภาพที่ประทับใจยิ่งนัก การสวมชุดพื้นเมืองเกล้าผมมวย และความเรียบร้อยเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงชาวเหนือที่ทางโรงเรียนได้ปลูกฝังให้แก่เด็กๆ  ตั้งแต่วัยอนุบาล เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว  เป็นที่ชื่นชมของสังคม  ในส่วนของสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ได้บอกบุญงานผ้าป่ามายังผู้ปกครอง เพื่อนำไปจัดกิจกรรมต่างๆ  ของสมาคมฯ เช่น วันเยาวชนแห่งชาติ  วันครู วันการศึกษาเอกชนเป็นต้น ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำบุญมา  ณ โอกาสนี้ด้วย
            ขอแจ้งข่าวมายังผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ขณะนี้ทราบว่าโรงเรียนเอกชนบางโรงเรียน เริ่มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แล้ว ได้แก่  โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย(จ.เชียงราย)  ขอให้ติดตามข่าวและสอบถามรายละเอียดจากคณะครู   หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ  สำหรับโครงการทัศนศึกษา ที่กำหนดให้ยื่นใบสมัครในต้นเดือนกันยายนนั้น ก็ต้องรีบดำเนินการ เพราะการซื้อตั๋วรถไฟ การสำรองที่พักและการเข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ต้องมีการติดต่อประสานงานก่อนทั้งสิ้น
            วันศุกร์ที่  23  กันยายน  2559    ทางโรงเรียนขออนุญาตหยุดเรียน  ทุกชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษ  1  วัน เนื่องจากสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่  จัดงานมหกรรมการศึกษาเอกชน  ณ โรงเรียนปรินสรอยแยลล์วิทยาลัย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากครูสู่ครู ทั้งการจัดนิทรรศการ เวทีแลกเปลี่ยน และการจัดอบรม สัมมนาวิชาการ การจัดงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ครูที่จะได้พัฒนาตนเองสู่การจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ  และโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ และนำเสนอผลงาน  “การพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม” ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย
                    ฤดูหนาวกำลังจะมาถึง ขอความร่วมมือผู้ปกครองสั่งตัดเสื้อกันหนาวที่เป็นเครื่องแบบของโรงเรียน ตัวอย่างเสื้อและขนาดของเสื้อกันหนาว โชว์ไว้ที่ห้องธุรการ และรับสั่งตัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  16  กันยายน ทางเจ้าหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลส่งถึงช่างตัด  และปักชื่อให้เรียบร้อยให้ทันกับการใช้เสื้อสำหรับฤดูหนาวนี้
                    ขอแสดงความยินดี  กับ   เด็กหญิงนันทิชา   ตาอินทร์    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ที่ได้รับรางวัลรองชนะอันดับ  1  จากการแข่งขัน Reading  Contest  งาน  Open House  ของ โรงเรียนปรินสรอยแยลล์วิทยาลัย และเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนที่จะเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต  2  ในวันที่  26 - 27  กันยายน ที่จะถึงนี้
                    เรื่องสุดท้ายขอประชาสัมพันธ์งานเปิดบ้านคุณธรรม  ประจำปีการศึกษา  2559  จะจัดในวันศุกร์ที่  30 กันยายน  2559  กิจกรรมประกอบด้วยการเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการสอบธรรมศึกษาจากสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง การแข่งขันทักษะคุณธรรมในกระบวนการกลุ่มสี  อาทิเช่น ละครคุณธรรม เพลงคุณธรรม การตอบปัญหา  เกมและสื่อสร้างสรรค์ และทางโรงเรียนกำลังดำเนินการสรรหา พระนักเทศน์ซึ่งจะจัดให้สำหรับผู้ปกครองเหมือนเช่นทุกปี งานนี้นักเรียนทุกชั้นเรียนจะได้แสดงผลงานและเข้าร่วมกิจกรรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนที่เด็กๆ ชอบ
 
ด้วยความปรารถนาดี
(นางพรรณี   สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน เดือนกันยายน  2559
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 ก.ย.  59 การทำบุญระหว่างพรรษา    
เวลา 09.00 น.  ป.4/3  วัดสระฉัททันต์ ครูสุพรรษา และนักเรียนทุกคน เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
 
เวลา 13.00 น.  ป.5/1  สำนักสงฆ์ร่มไทรคำ ครูชัญญาพร และนักเรียนทุกคน
เวลา 13.00 น.  ป.5/2  วัดโพธินิมิต ครูกฤษติยา และนักเรียนทุกคน
7  ก.ย.  59 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิด
“นักวิทยาศาสตร์น้อย”
คณะครูและนักเรียนทุกคน  
8  ก.ย.  59 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  “สวนสัตว์เชียงใหม่” 
อ.เมือง   จ.เชียงใหม่
- ครูวีระ  และคณะ
- นักเรียนระดับชั้น ป.4
  จำนวน  84  คน
 
9  ก.ย.  59 การทำบุญระหว่างพรรษา   เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
 
เวลา 09.00 น.  ป.5/3  วัดท่าไคร้ ครูวีรชัย และนักเรียนทุกคน
เวลา 13.00 น.  ป.6/1  วัดดวงดี ครูเกษศิรินทร์ และนักเรียนทุกคน
11  ก.ย.  59 วันสถาปนากรรมการผู้ปกครอง  ปีวาระ
2559 – 2561
วันสถาปนากรรมการนักเรียน ปี กศ. 2559
กรรมการผู้ปกครอง
คณะกรรมการนักเรียน
คณะครูทุกท่าน
 
16 ก.ย.  59 การทำบุญระหว่างพรรษา   เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
 
เวลา 09.00 น.  ป.6/2  วัดสันกู่ ครูพัชรี และนักเรียนทุกคน
เวลา 13.00 น.  ป.6/3  วัดตำหนักธรมนิมิต ครูสุวาริน และนักเรียนทุกคน
17  ก.ย.  59 วันเยาวชนนักเรียนรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
ณ  ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์ 80 ปี
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
- ครูชัญญาพร
ระดับอนุบาลศึกษา
- ด.ญ. วิรัลพัชร์    อินทร์ไชย
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
 - ด.ญ. พรรณนารา  ธาตุทอง
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  - ด.ญ. ปราณปริยา ก้อนจำปา
 
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนปกติ
 
23  ก.ย.  59
 
 
คณะครูทุกคนเข้าเรียนรู้ และเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่
ปิดเรียน  1  วัน
 
26 – 27
ก.ย.  59
งานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา  2559 ตัวแทนนักเรียน
และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง
 
30  ก.ย.  59 งานเปิดบ้านคุณธรรม “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”
 
คณะครู  และนักเรียน
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ