หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน     ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งเป็นที่รักและเคารพยิ่ง โดยการทำความดี  ทั้งส่วนตนและส่วนรวม เป็นพลเมืองดีของชุมชนและประเทศไทย รักแผ่นดินที่บรรพบุรุษของเราได้รักษาไว้ให้เรามีที่อยู่อาศัยจนถึงทุกวันนี้ ภายในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลนักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงประถมศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ คณะครูเป็นที่ปรึกษา นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง กิจกรรมการเรียนการสอนภายในสัปดาห์ ทุกกลุ่มสาระจะบูรณาการเกี่ยวกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ และสร้างความตระหนักถึงความรักความกตัญญูต่อพ่อบังเกิดเกล้าผู้ซึ่งมีพระคุณต่อลูกทุกคน
                    เทศกาลทำบุญได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า งานกฐินสัมฤทธิ์ที่นำไปถวาย ณ วัดสุวรรณนาวาส (วัดบ้านดง)  ได้ถวายปัจจัยทั้งสิ้น    60,080  บาท   สำหรับงานตักบาตรพระจำนวน  100  รูป  สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณ  และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน   งานใหญ่ต่อไปเป็นงานสนุกสนานสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนที่ทุกครอบครัวจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาทุกคนได้เล่นกีฬา ผู้ปกครองร่วมเดินพาเหรดและเป็นกองเชียร์ ซึ่งเป็นประเพณีของโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญที่จะจัดกีฬาสีสัมพันธ์ปีเว้นปีสลับกับงานครอบครัวสัมพันธ์
 
                   ในปีนี้วันกีฬาสีสัมพันธ์  จัดในวันอาทิตย์ที่  21  ธันวาคม  2557 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งคณะกรรมการทุกกลุ่มสีได้มีจดหมายถึงทุกครอบครัวแล้ว กำหนดการจัดงาน และสูจิบัตรการแข่งขันจะส่งถึงผู้ปกครองในเร็ว ๆ  นี้ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของทุกท่าน ที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กๆ ให้มีคุณภาพครบทุกด้าน คนเก่ง คนดี ฉลาดรอบรู้  และมีความสุข
 
                   การสอบกลางภาคเรียนที่  2  ระดับประถมศึกษาจะสอบต้นเดือนมกราคม ขอย้ำว่าการเก็บคะแนนระหว่างเรียนมีความสำคัญไม่น้อยกว่า การสอบระหว่างภาคและปลายภาคนักเรียนทุกคนต้องกระตือรือร้น เอาใจใส่    ต่อการเรียน การวัดผลหลังการสอนและทำงานที่ครูมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ  การให้คะแนนจะคำนึงถึง ความรู้     ความเข้าใจ ความรับผิดชอบ มีวินัยเจตคติและกระบวนการทำงาน  ผลรวมคะแนนระหว่างเรียนระหว่างภาค และ  ปลายภาค จะเป็นเกรดเฉลี่ยแสดงผลการเรียนประจำภาคเรียน และประจำปีการศึกษาเมื่อนักเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนจะเป็นคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด ที่แสดงถึงผลการเรียน เพื่อนำไปเป็นข้อมูล หลักฐานในการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาต่อไป
 
                   การวัดและประเมินผลโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา จะสอบวัดผลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ทุกคน (NT)  ปลายเดือนกุมภาพันธ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน (O-NET) ปลายเดือนมกราคม คะแนนจากการสอบ O-NET จะเป็นคะแนนเก็บส่วนหนึ่ง นำไปรวมกับคะแนนที่โรงเรียนจัดสอบเองสรุปเป็นเกรดเฉลี่ยประจำปี คณะครูทุกคนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้อง ทบทวนบทเรียนตั้งแต่ชั้น ป.4,ป.5และ ป.6 ทุกกลุ่มสาระ ดังนั้นในวันเสาร์ คณะครูทุกคนจึงเสียสละเวลาความสุขส่วนตน และครอบครัว ให้เวลากับลูกศิษย์ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเสียสละเวลารับส่งลูก และเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูทุกคน
 
                   การเรียนการสอนและกิจกรรม จะดำเนินไปพร้อม ๆ กัน การวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี ทำให้งานทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์  สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียนระหว่างวันที่ 22 - 26 เดือนธันวาคม จะจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ และวันที่ 30 ธันวาคม จะจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเน้นกระบวนการกลุ่มสี และมีการแลกของขวัญปีใหม่เหมือนเช่นทุกปี      ขอความกรุณาผู้ปกครองทุกชั้นเรียนตรียมของขวัญให้นักเรียนนำของขวัญ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 50 บาท  (ไม่รวมค่าห่อ) นำมาแลกกับเพื่อนๆ ซึ่งจะดำเนินการเหมือนกันหมดทุกชั้นเรียน
                   ขอปรบมือดัง ๆ และเป็นกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ที่ได้รับคัดเลือก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต  2  เป็นตัวแทนไปแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับภาคเหนือในวันที่  17 - 18  ธันวาคม  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   
                            1.  เด็กชายพีรัช                พลเยี่ยม
                             2.  เด็กชายภาณุพงศ์       มาลี
                             3.  เด็กหญิงฟ้าประทาน   สิงห์ชัย
                             4.  เด็กชายธนวินทร์        โสภาภักดี
ขอขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ นำโดย ครูชัญญาพร คุ้มหน่อแนว   กลุ่มสาระต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ครู Daro , ครูรำไพ   อุ่นใจ , ครูวราพร  นำภา   และครูสายญา   เอี่ยมใย  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ที่ร่วมมือกันส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จ และร่วมเดินทางไปเป็นกำลังใจให้แก่เด็กๆ ด้วย
 
                   ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านชมรายการ "ตามไปดู ครูทำดี"  ซึ่งถ่ายทำในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จะออกอากาศ ทาง NBT ช่อง 11  ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 15.30 น. และโรงเรียนจะปิด วันที่ 10 ธันวาคม
(วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ) ปิดวันสิ้นปีและปีใหม่ตั้งแต่วันที่  31  ธันวาคม  2557  ถึง วันที่  4 มกราคม 2558
 
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
นางพรรณี    สหเสวียนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เดือนธันวาคม  2559
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
3  ธ.ค.  59 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
5  ธ.ค.  59 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
“วันพ่อแห่งชาติ”
-  นักเรียนทุกคน
-  คณะครูทุกคน
 
5  ธ.ค.  59 ปิดเรียน คณะครูร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
9  ธ.ค.  59 งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
-  นักเรียนดุริยางค์
-  นักเรียนชมรมนาฏศิลป์
-  นักเรียน  ป.6
-  ครูพีระพร
-  คณะครูชั้น ป.6
10  ธ.ค.  59 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
12  ธ.ค. 59 ปิดวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
17  ธ.ค.  59 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
18  ธ.ค.  59 งานทำบุญตักบาตรประจำปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบำเพ็ญพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
24  ธ.ค.  59 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
26 – 30
ธ.ค.  59
สัปดาห์ภาษาอังกฤษ
 
-  นักเรียนระดับประถมศึกษา
-  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
-  ครูฝ่ายวิชาการ
 
30  ธ.ค.  59 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ -  นักเรียนทุกคน
-  คณะครูทุกคน
-  เตรียมของขวัญ
   คนละ 1 ชิ้น  มูลค่า
   อย่างต่ำ  50  บาท
-  งดสวมชุดนักเรียน
    แต่งกายชุดสวยงาม
    สุภาพ