หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ปกครอง
 
ปี  2559   ผ่านไปแล้วขอขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่มีให้กัน  ขออภัยสิ่งที่พลาดพลั้งทำให้ใจไม่เป็นสุข   เรายิ้มรับปีใหม่  2560   ตั้งมั่นอยู่ในความคิดดี พูดดี และเราจะร่วมมือกันทำความดี ชีวิตต้องเดินต่อไปด้วยใจที่เข้มแข็ง ดำรงชีวิตอย่างมีสติ   ด้วยความพอเพียง    มีความสุขตามแต่ละบุคคลจะสรรหาและออกแบบชีวิตให้กับตัวเอง  “อยู่อย่างไรให้      มีความสุข” ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในงานทำบุญตักบาตรพระ  500  รูป สำเร็จด้วยความเรียบร้อย    และบรรลุวัตถุประสงค์ หลายคนแปลกใจว่าเป็นไปได้อย่างไร และก็เป็นไปแล้วจริงๆ ด้วยพลังและแรงบุญอันยิ่งใหญ่ของพวกเรา ได้แก่ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ที่เราร่วมกันสั่งสมบุญมาอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าว “คนมีบุญมาก อุปสรรคน้อย คนมีบุญน้อยอุปสรรคมาก”  ขอให้ทุกท่านได้ระลึกถึงความดีที่ได้ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้ จะเกิดความสุขใจ เป็นพลังใน   การเผชิญปัญหา ในที่สุดก็จะก้าวข้ามสิ่งที่เป็นอุปสรรคชีวิตไปได้
                   งานวิชาการของทุกชั้นเรียนเป็นไปอย่างเข้มข้น ทุกอย่างบูรณาการเพื่อให้เด็กๆ  ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนักเรียนชั้นอนุบาล 2 เดินทางโดยรถไฟไปจังหวัดลำพูนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ความอดทน  ความมีวินัยได้ผ่านการประเมินเหมาะสมแก่วัย และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออยู่ในชั้นเรียนที่สูงขึ้น คณะครูกลุ่มสาระภาษาไทยต่างก็มีความสุขเมื่อมีการประเมินด้านการอ่าน การเขียน การตีความ ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ เช่นเดียวกับคณะครูกลุ่มสาระภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่เด็กๆ ชอบ ส่งท้ายด้วยการแลกของขวัญวันปีใหม่   สำหรับคณะครูชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และกลุ่มติวพิเศษ ก็มีความพึงพอใจในผลสอบ     Pre O-Net  ของนักเรียน  และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่จะพัฒนานักเรียนเป็นรายกลุ่ม และรายบุคคล เพื่อเข้าสู่สนามสอบ O-Net  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองชั้น ป.6  ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ     กับคณะครูในการพัฒนานักเรียนที่จะก้าวสู่การเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อไป
 
ในเดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีความหมายสำหรับนักเรียน และสำหรับครู กล่าวคือ วันเสาร์ที่ 14 มกราคมเป็นวันเด็ก และวันจันทร์ที่ 16 มกราคม เป็นวันครู ก็ขออวยพรให้ทั้งเด็กและครู จงมีความสุข ให้ความรักเมตตาซึ่งกัน  และกัน เพราะเด็กคู่กับครู และครูก็ต้องคู่กับเด็ก ตลอดไป
 
ข่าวสำคัญสำหรับเดือนนี้   ได้แก่ความสามารถของคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5   ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการสวดพระธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ที่ใช้เวลาว่างในช่วงเช้าและพักกลางวัน ร่วมกันสวดเป็นหมู่คณะ และในวันสุดท้ายได้ส่งตัวแทนจำนวน 10 ท่าน  ได้แก่   
1.  เด็กหญิงภัณฑิรา       ฟองทา    ชั้น  ป.5/1     6.  เด็กหญิงกรัณฑ์กนิษฐ์     แก้วลี          ชั้น  ป.5/2
2.  เด็กหญิงณิชารีย์       หวังดี      ชั้น  ป.5/1     7.  เด็กหญิงวิชญาดา         ยะอนันต์      ชั้น  ป.5/2
3.  เด็กหญิงสุภาวดี        รอบคำ    ชั้น  ป.5/1     8.  เด็กหญิงนารถฤดี         สุริเย           ชั้น  ป.5/2
4.  เด็กหญิงพัทธนันท์     ทับทิม     ชั้น  ป.5/1     9.   เด็กหญิงอภิชญา         บัวจี๋           ชั้น  ป.5/2
5.  เด็กหญิงสิตานัน       ยาโนะ    ชั้น  ป.5/1     10. เด็กหญิงพิชญา           สายแก้ว       ชั้น  ป.5/2
ไปสวดเพื่อการประเมินรอบสุดท้าย และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเชียงใหม่  เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะครูฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่างก็มีความสุขกันทั่วทุกคน
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
นางพรรณี    สหเสวียนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เดือนมกราคม  2560
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
7  ม.ค.  60 เข้ารับรางวัล  “โครงการเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียน
ที่ส่งเสริมรักการอ่าน”  และเข้าร่วมอบรม
“เทคนิคสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย”
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   ร่วมกับ  เดอะพิซซ่า
คอมปะนี
-  ครูเกษศิรินทร์   เหมือนศิริ
-  ครูจารุวรรณ     มูลเต้ง
-  ครูตรีทิพยนิภา  อ่อนสัมฤทธิ์
-  ครูรัตนา          ธิรังษี
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวคิด TLLM”   ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
โดย  สำนักพิมพ์ อักษรเจริญทัศน์  อจท. จำกัด
-  ครูพัณณ์ชิตา    วุฒิ
-  ครูธีรพงศ์        ทาปัญโญ
-  ครูสุนีย์พร       พรมจักร์แก้ว
 
11 – 13
ม.ค.  60
การสอบวัดผลระหว่างภาค  ภาคเรียนที่  2
ประจำปีการศึกษา 2559
- นักเรียนชั้น  ป.1 – ป.6
- ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
 
14 ม.ค. 60 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
1.  เทศบาลตำบลดอนแก้ว
 
- ครูนัฐพงศ์   และคณะ
 
2.  เทศบาลตำบลสันโป่ง - ครูชัญญาพร  และคณะ  
3.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง - ครูเกษศิรินทร์  และคณะ  
 
16 ม.ค. 60
 
ปิดวันครู  โรงเรียนปิด  1  วัน
 
15 ม.ค. 60 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET      
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
 
21 – 22
ม.ค.  60
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านการอ่าน การเขียน  และการตีความ”  ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย   โดย  ปส.กช. 
และสมาคมโรงเรียนเอกชน   จังหวัดเชียงใหม่
-  ครูเกษศิรินทร์   เหมือนศิริ
-  ครูมานพ         ประภาพันธ์
-  ครูจารุวรรณ     มูลเต้ง
-  ครูรัตนา          ธิรังษี
 
21 ม.ค. 60 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET      
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
 
25 - 27
ม.ค. 60
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ
ณ  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
- นักเรียนชั้น  ป.4 – ป.6
- คณะครูลูกเสือ – เนตรนารี
 
 
28  ม.ค.  60 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET      
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6