หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เดือนกุมภาพันธ์  2560
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1  ก.พ.  60 ค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง (Day  Camp) - นักเรียนชั้น  ป.1 – ป.3
- คณะครูลูกเสือ – เนตรนารี
 
2  ก.พ.  60 การอบรม เรื่อง  “การดูแลป้องกันฟันผุ
(ฟ.ฟันสวย  ยิ้มใส)” โดย บริษัทคอลเกต-ปาล์ม  โอลีฟ (ประเทศไทย)จำกัด  ร่วมกับกลุ่มงาน
ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  และสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่  ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
- ครูนัฐพงศ์  เหมือนศิริ
- ครูสมพร   ปัญโญใหญ่
 
4  ก.พ.  60 สอบ  O – NET  ชั้น  ป.6
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.)  สนามสอบโรงเรียนบ้านริมใต้
- นักเรียนชั้น  ป.6
- คณะครูชั้น  ป.6
 
8  ก.พ.  60 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
เรียนรู้นอกสถานที่  บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่  ประตูท่าแพ และวัดพันอ้น
- ครูเกษศิรินทร์ , ครูสุวาริน
  ครูเจนจิรา , ครูธีรพงศ์
  ครูชัญญาพร , ครูนัฐพงศ์
- นักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน
 
10 ก.พ. 60 วันการศึกษาเอกชน  โรงเรียน ปิด  1  วัน
13 ก.พ.  60 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา  โรงเรียนปิด  1  วัน
16 ก.พ.  60 งานจิตอาสา
-  บ้านเด็กอ่อนเวียงพิงค์
-  วัยทองนิเวศน์
-  โรงพยาบาลนครพิงค์
-  ตัวแทนนักเรียน  ป.6 , ป.5  
- ครูชัญญาพร
- ครูนัฐพงศ์
 
18 ก.พ. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับ อ.2 , อ.3
และชั้นประถมศึกษาปีที่  1
- ครูระดับชั้นอนุบาล
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1
 
23 ก.พ. 60 การประเมินอ่านออกเขียนได้  นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 2  โดยสำนักทดสอบการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  2
ณ  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
- นักเรียนระดับชั้น  ป.1 – ป.2                          - คณะครูผู้สอน ป.1 – ป.2
 
 
24 ก.พ. 60 การประเมินอ่านออกเขียนได้  นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 – 4  โดยสำนักทดสอบการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  2
ณ  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
- นักเรียนระดับชั้น  ป.3 – ป.4                          - คณะครูผู้สอน ป.3 – ป.4
 
 
26 ก.พ. 60 งานเปิดบ้านอนุบาล
ประจำปีการศึกษา  2560
- นักเรียนชั้น เตรียมอนุบาล – อ.3
- คณะครูชั้น  เตรียมอนุบาล – อ.3
- ผู้ปกครองระดับอนุบาล
 
27  - 28
ก.พ. 60
สอบวัดผลปลายภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่  2/2559 -  นักเรียนทุกคน
-  คุณครูทุกคน