หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                   การแสดงผลงานของนักเรียนประจำปีการศึกษา  2559  ทุกระดับเสร็จสิ้นลงแล้ว  ขอขอบคุณท่าน ผู้ปกครองที่เสียสละเวลาให้ความร่วมมือเป็นคณะกรรมการประจำฐานกิจกรรม  และเข้าชมผลงานของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะครูทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
 
                   ในระหว่างวันที่  6 – 10  มีนาคม  2560  ทุกชั้นเรียนสอบปลายภาคเรียนที่  2  โรงเรียนจะปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่  13  มีนาคม  เป็นต้นไป  เปิดเรียนพิเศษภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันที่  20  มีนาคม  และจะเปิดเรียนภาคเรียนที่  1  ประจำปีการศึกษา  2560  วันที่  16  พฤษภาคม  2560  โปรดอ่านปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือน  มีนาคม  เมษายน  และพฤษภาคม  อย่างละเอียด  หากมีข้อสงสัย  หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาโทรติดต่อฝ่ายธุรการ  053 – 297206 , 053 – 299891

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือน  มีนาคม - เมษายน - พฤษภาคม  2560
 
วัน เดือน ปี รายการ หมายเหตุ
6 – 10 ก.พ. 60 สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2559  
8  มี.ค. 60 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน / ชุดพื้นเมือง  ป.1 ( ครั้งที่ 1 )
  - เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
    นักเรียน  ป.1  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
12  มี.ค. 60 งานประจำปีการศึกษา 2559  
20  มี.ค. 60
ถึง 28 เม.ย. 60
เปิดสอนพิเศษภาคฤดูร้อน สวมชุดสุภาพ
26  มี.ค. 60 * วันชื่นชมยินดี / พิธีจบหลักสูตร *
-  อนุบาลศึกษาปีที่ 3  และประถมศึกษาปีที่ 6
    ลงทะเบียน 15.00  น.
-  พบครูประจำชั้นรับผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-  ผู้ปกครองอนุบาลศึกษาปีที่ 3  และประถมศึกษาปีที่ 6   
   รับเงินคืนค่าอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2560   
   ผู้ปกครองโปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน  ( ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ )
สวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ
28  มี.ค. 60 จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน / ชุดพื้นเมือง  ป.1
  - เวลา 08.30 น. – 11.30 น.
    นักเรียน ป.1 ใหม่ ที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ( ครั้งที่ 2 )
 
2  เม.ย. 60 เวลา 08.30 น. – 12.00 น.
รายงานผลพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับเตรียมอนุบาล
   อนุบาลศึกษาปีที่ 1 , 2  ประถมศึกษาปีที่  1 , 2 , 3 , 4  และ 5
-  ผู้ปกครองระดับอนุบาลศึกษา และประถมศึกษา
   รับเงินคืนค่าอุปกรณ์การเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2559 
   ผู้ปกครองโปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน ( ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ )
-  จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน/ชุดพื้นเมือง ทุกชั้นเรียน ( ครั้งที่ 3 )
 
7  เม.ย. 60 วันสงกรานต์ “ ปี๋ใหม่เมืองธีระวัธน์บำเพ็ญ ” สวมชุดพื้นเมือง
10 – 17 เม.ย. 60 ปิดวันสงกรานต์
19  เม.ย. 60 วันดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน สวมชุดพื้นเมือง
22  เม.ย. 60 ศิษย์เก่าธีระวัธน์บำเพ็ญปิ๊กบ้านสืบสานประเพณีดำหัว  
1-2 พ.ค. 60 -  รับเครื่องแบบนักเรียนที่สั่งซื้อ ครั้งที่ 1 , ครั้งที่ 2 , ครั้งที่ 3
จำหน่ายหนังสือเรียนและอุปกรณ์ทุกชั้นเรียน
-  จำหน่ายชุดพลศึกษา
-  จำหน่ายชุดลูกเสือ
 
13  พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับอนุบาลศึกษา
 
14  พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษา
 
16 พ.ค. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560