หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน  2560
ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                   คณะครูยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญซึ่งเป็นบ้านที่อบอุ่นรอยยิ้มที่สดใสความซุกซนสนุกสนานร่าเริงทำให้โรงเรียนกลับมีชีวิตชีวาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพื่อนกับเพื่อน  ระหว่างน้องกับพี่  ระหว่างครูกับนักเรียนภายใต้ความร่มรื่น  เขียวขจีของต้นไม้  ความสะอาดของอาคารสถานที่  ความมีระเบียบวินัยของทุกคน   ทำให้โรงเรียนน่าอยู่บรรยากาศดีเหมาะแก่การจัดกระบวนการเรียนรู้
 
                    ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกท่าน  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
                     ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี นักเรียนทุกคนจะเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ซึ่งเป็นวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน ในปีนี้ทางโรงเรียนกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่  22  เดือนมิถุนายน  เป็นวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขอความกรุณาผู้ปกครองเตรียมกรวยดอกไม้ธูปเทียนให้นักเรียนนำไปโรงเรียนและการแต่งกายให้สวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ   เมื่อเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครูคณะครูจัดการเรียนการสอนตามปกติ
 
                    การประชุมสามัญผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560  จะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายนเป็นต้นไป  (โปรดดูรายละเอียดจากปฏิทินการปฏิบัติงานที่แนบมาพร้อมข่าวสาร) ขอความกรุณาผู้ปกครองเตรียมเอกสาร   ได้แก่  สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครองจำนวน  1 ชุด  พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องแต่งกาย  (ถ้าซื้อเครื่องแต่งกายที่โรงเรียน โดยร้านสุทธิพร ทางโรงเรียนเตรียมใบเสร็จให้แล้ว) เพื่อรับเงินอุดหนุน ค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนและหนังสือเรียนที่ผู้ปกครองสำรองจ่ายไปก่อนแล้ว โปรดสละเวลาเพื่อรับเงินภายในวัน  เวลาที่กำหนดเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 
                    ในฤดูฝน  มักจะมีเชื้อโรคแพร่ระบาดที่สำคัญได้แก่โรคไข้เลือดออก   โรคมือ  ปาก  เท้าเปื่อย  ซึ่งทางโรงเรียนเฝ้าระวัง และพยายามอย่างยิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับเด็กๆทั้งนี้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทางบ้านด้วย พร้อมกับข่าวสารฉบับนี้ทางโรงเรียนได้แนบข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและโรคมือ ปาก เท้าเปื่อย มาให้ท่านได้ศึกษาและร่วมมือกันในการดูแลเด็กๆ ต่อไป หากพบว่าเด็กในความปกครอง ของท่านป่วย โปรดงดการไปโรงเรียน  เพราะจะแพร่ระบาดไปยังเด็กคนอื่นๆ  และควรพาเด็กไปพบแพทย์   พร้อมกับแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย  เช่นเดียวกับที่โรงเรียนหากครูตรวจพบเด็กของท่านป่วยก็จะแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับทันที  เพื่อป้องกันไม่ให้แพร่ระบาดในโรงเรียนต่อไป

ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนมิถุนายน  2560
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
3  มิ.ย.  60  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูปฐมวัย  (วิจัยหน้าเดียว) ณ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
โดย  สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
 - ครูบัวหอม   เทียนกันเทศ
 - ครูทิพย์สุคนธ์   ทาคำ
 
9  มิ.ย.  60 วันเลือกตั้งกรรมการนักเรียน  - ครูนัฐพงศ์  และคณะครู
 - นักเรียนระดับประถม 
    ศึกษาทุกคน
 
15 – 16
มิ.ย.  60
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การจัดกระบวน
การเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” 
ณ  โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- ครูนัฐพงศ์   เหมือนศิริ
- ครูเกษศิรินทร์  เหมือนศิริ
 
22  มิ.ย.  60 วันไหว้ครู -  คณะนักเรียนทุกคน
-  คณะครูทุกคน
- สวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ
- เตรียมกรวยดอกไม้ธูปเทียน 
  คนละ  1  ชุด
17  มิ.ย.  60 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  3
และรับเงินอุดหนุน ฯ   เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
-  คณะครูชั้น ป.3
-  ผู้ปกครองชั้น ป.3
-  ฝ่ายธุรการ – การเงิน
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน  (ถ่ายเอกสาร)
   ผู้ปกครอง   1 ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
ผู้ปกครองชั้น อนุบาลศึกษาปีที่ 1
และรับเงินอุดหนุน ฯ  เวลา  09.00 น. – 11.00 น.
-  ผู้ปกครองชั้น  อ.1
-  ฝ่ายธุรการ – การเงิน
26  มิ.ย.  60 สัปดาห์บูรณาการภาษาไทย -  นักเรียน และคณะครู
   ชั้น ป.1 – ป.6
 
24  มิ.ย.  60 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  4
และรับเงินอุดหนุน ฯ   เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
- คณะครูชั้นประถมศึกษา
  ปีที่ 4
- ฝ่ายธุรการ – การเงิน
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน (ถ่ายเอกสาร)ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  1
และรับเงินอุดหนุน ฯ   เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
- คณะครูผู้สอนชั้น  
  ประถมศึกษาปีที่ 1
- ฝ่ายธุรการ – การเงิน
30 มิ.ย. 60  พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
เวลา  17.00 น. – 18.00 น.
- ครูกรรณิกา  และคณะ  
 
 
 
 
สรุปข้อมูลการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2559
 
ที่ โรงเรียน จำนวน รวม
ชาย หญิง
1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ 21 8 29
2 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 7 8 15
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 2 9 11
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 5 4 9
5 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 3 3 6
6 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 2 0 2
7 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา 1 0 1
8 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 1 1
9 โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ 0 1 1
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26  จังหวัดลำพูน 1 0 1
11 โรงเรียนแม่แตง 1 0 1
12 โรงเรียนมงคลวิทยา  จังหวัดลำพูน 1 0 1
13 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 0 1 1
14 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จังหวัดเพชรบุรี 0 1 1
รวม 44 36 80