หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                   โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ   เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่  และในระดับประเทศ   วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งให้นักเรียนได้รับการพัฒนามาครบทุกด้าน  ทั้งด้านวิชาการ   อารมณ์       สังคมและคุณธรรม จริยธรรม  การอนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  มีความสามารถทางเทคโนโลยี   และมีทักษะชีวิต    ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เป็นคุณลักษณะของนักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน หรือกล่าวได้ว่าเป็นอัตลักษณ์
ของนักเรียนโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
                   เป็นที่น่ายินดี  ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  คัดเลือกให้โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณครูนัฐพงศ์ และ คุณครูชัญญาพร ได้รับเชิญให้เป็นคณะทำงานที่จะจัดทำหนังสือเผยแพร่ไปยังโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ   ยิ่งไปกว่านั้น  คุณครูใหญ่พรรณี     ยังได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ให้เป็นคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   (กศจ.)   และ     เป็นคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา  จังหวัดเชียงใหม่  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
                   ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งเสริมสนับสนุน     ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก  ทุกโครงการทุกกิจกรรม  ส่งผลให้  คณะครู มีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังอันยิ่งใหญ่  อาทิ การร่วมบุญพรรษา บุญทุกบุญที่ผู้ปกครองมีจิตศรัทธา  คณะครูได้นำไปซื้อเทียนพรรษา  ไทยธรรม ที่จะไปทำบุญตามวัดต่างๆ ในชุมชนจำนวน  28  วัด ทุกวันพระ นักเรียนทุกชั้นเรียนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปปฏิบัติศาสนกิจ   สวดมนต์  ฟังเทศน์  การปฏิบัติตน  เป็นพุทธศาสนิกชน   ที่ถูกต้องตามหลักของมารยาทชาวพุทธ
                   เดือนสิงหาคมเป็นเดือนของการวัดผลพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ระดับประถมศึกษาครั้งที่  1    สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลก็มีความสุขที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย    ทั้งครูและนักเรียน    พนักงานฝ่ายบริการ  ต่างปฏิบัติหน้าที่   และ   ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดบนวิถีชีวิตปกติของ    ครอบครัวธีระวัธน์บำเพ็ญ      ดังคำกล่าว  “อบอุ่นเหมือนบ้าน  บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท”  และที่สำคัญ  วันที่  12  สิงหาคม  เป็นวันแม่แห่งชาติ  เป็นวันพิเศษของทุกคนไม่ลืมที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูและบอกรักแม่
                   สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี   2560   ซึ่งจัดประชุมครบถ้วนทุกชั้นเรียนเรียบร้อยแล้ว       สำหรับผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม   ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดวันเวลาในการรับเงินอุดหนุนฯ ที่ตกค้างต่อไป
 
 
ด้วยความปรารถนาดี
นางพรรณี    สหเสวียนต์
 ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนสิงหาคม  2560
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 – 4
ส.ค. 60
อบรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด
 
- ครูสุนีย์พร   พรมจักร์แก้ว
- ครูพิธาน     จอพอ
 
7  ส.ค.  60 การทำบุญระหว่างพรรษา    
 
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  อ.3/1  วัดดอนชัย
                    อ.3/2  วัดหัวดงสามัคคีธรรม
 
ครูบังอร  และครูนภัสกร
ครูทิพย์สุคนธ์  และครูทิพยรัตน์
เวลา 13.00 น.  ป.1/3  วัดสว่างเพชร
                    ป.2/1  วัดแม่สาหลวง
 
ครูจารุวรรณ  และครูเสกสรรค์
ครูชนิดา   และครูสมพร
11  ส.ค.  60 พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช   และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
 
 
คณะครูและนักเรียนทุกคน
 
 
สวมชุดพื้นเมืองปกติ
- พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
  เวลา  17.00 น. – 18.00 น.
 
-  ครูกรรณิกา และคณะ
 
 
14  ส.ค.  60 ปิดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
15  ส.ค.  60 ร่วมงาน “   Harris Institute Open House”
ณ  อาคาร  100  ปี  สถาบันแฮรีส  
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
 
- ครูสุนีย์พร   พรมจักร์แก้ว
- ตัวแทนนักเรียน
 
 
การทำบุญระหว่างพรรษา    
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  อ.2/1  วัดทรายมูล
                    อ.2/2  วัดศรีชมพู
 
ครูบัวหอม  เทียนกันเทศ
ครูดาราวรรณ   ประพิศ
เวลา 13.00 น.  ป.2/2  วัดน้ำตกแม่สา
                    ป.2/3  วัดสันโป่ง
 
ครูประกาพันธ์  และครูทิวากร
ครูภาวิตา   และครูสุนีย์พร
20  ส.ค.  60 โครงการพบพระชำระใจ ประจำปี  2560
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
ณ  วัดป่าดาราภิรมย์  อ.แม่ริม  จ. เชียงใหม่
- คณะครู และบุคลากรทุกคน  
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
21  ส.ค.  60 การทำบุญระหว่างพรรษา   เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  ป.3/1  วัดรัตนาราม
 
ครูสุภารัตน์  และครูพิธาน
เวลา 13.00 น.  ป.3/2  วัดแม่แรม           
 
ครูรัตนา  และครูมานพ
26  ส.ค.  60 การอบรมเรื่อง“การพัฒนาผู้บริหารครูเอกชนเชียงใหม่ด้านคุณธรรมจริยธรรม”
ณ  อาคาร  100  ปี  สถาบันแฮรีส  
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  
ครูสุวพรรณ์    ยะวิญชาญ
ครูจารุวรรณ   มูลเต้ง
ครูมานพ        ประภาพันธ์
 
การแข่งขันการตอบคำถามสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน  ครั้งที่  23   ปี 2560
ณ  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่
- ครูเกษศิรินทร์  เหมือนศิริ
- ครูเจนจิรา      โปธา
- เด็กหญิงกรัณฑ์กนิษฐ์    แก้วลี
- เด็กหญิงนารถฤดี     สุริเย
- เด็กหญิงวรินทร    พรมเมือง
 
29  ส.ค.  60 การทำบุญระหว่างพรรษา    
 
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  ป.3/3  วัดดอนแก้ว
                    ป.1/1  วัดศรีชลธาร
ครูดารุณี    และครูกัญญารัตน์
ครูสะอาด   และครูตรีทิพยนิภา
เวลา 13.00 น.  ป.4/1  วัดบุปผาราม
                    ป.4/2  วัดสระฉัททันต์
ครูพีระพร   บุญเมือง
ครูวีระ     คำดวงดาว