หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                   ในภาคเรียนที่  1  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการทั้งระดับอนุบาล (ปฐมวัย)  และประถมศึกษา  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม  การปฏิบัติจริง  และประสบการณ์ตรงจากการไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  นักเรียนมีความสุข  และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้  เกิดจากการทำงานเป็นทีมของคณะครูที่มีความเข้มแข็ง     ในการระดมความคิดจัดกิจกรรมที่แปลกใหม่  นักเรียนมีความตื่นเต้นที่คณะครูมีสิ่งใหม่ ๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งนอกสถานที่  และภายในโรงเรียน  ผู้ปกครองสามารถติดตามกิจกรรมจากไลน์ห้องเรียน  เฟสบุ๊ค  และเวปไซด์ของโรงเรียน
 
                   ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญปัจจัยในการทำบุญระหว่างพรรษา  เริ่มจากการถวายเทียนพรรษา  และนักเรียนทุกชั้นเรียนไปทำบุญ  ฟังเทศน์ ปฏิบัติศาสนกิจตามวัดต่าง ๆ ในชุมชน  จำนวน  25  วัด  สำหรับไทยธรรมในปีนี้ได้จัดซื้อราวตากผ้าถวายครบทุกวัด  พร้อมกับปัจจัยที่เกิดจากจิตศรัทธาของคณะครู  และนักเรียนแต่ละห้องเรียน  ในส่วนของบุคลากร  แม่บ้าน  พนักงาน  และคณะครู  ได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  ทำวัตรเช้า  และฟังเทศน์  ณ  วัดป่าดาราภิรมย์  สำหรับทุกเช้าวันศุกร์ นักเรียนทุกคนได้ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  จำนวน  9  รูป   อย่างสม่ำเสมอ
 
                   โครงการ  “อยู่ใต้ร่มโพธิ์  เติบโตแบบล้านนา  มีปัญญาแบบสากล” เป็นโครงการเด่นของโรงเรียนธีระวัธน์ -บำเพ็ญ” สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่มุ่งสร้างคนดี  มีคุณธรรม ให้มีจำนวนมากขึ้นในสังคมไทย      ด้วยเหตุนี้โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ จึงได้รับยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งได้จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน  Best  Practice  ให้แก่โรงเรียนเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  24  สิงหาคม ที่ผ่านมา  และที่ทุกท่านเห็นประจักษ์ก็คือ  การนั่งสมาธิ  ส่งผลถึงการเรียนของนักเรียนมีผลการสอบ O-NET  สูงกว่าระดับประเทศ
 
                   วันที่  19  กันยายน  2560  เป็นวันเปิดบ้านคุณธรรม  ประจำปีการศึกษา  2560  โดยมีวัตถุประสงค์    เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม  นักเรียนผ่านการสอบธรรมศึกษา  ตรี โท  เอก  แสดงและเผยแพร่ผลงานด้านคุณธรรม  นำเสนอการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม  เน้นความมีส่วนร่วมทั้งบ้าน  วัด  โรงเรียน  และชุมชน ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง โปรดสละเวลาเข้าร่วมชมงานเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะครูและคณะนักเรียน  จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
 
                   ขณะนี้ ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเฝ้าระวังดูแลสุขภาพของบุตรหลาน  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ให้เด็กล้างมือด้วยสบู่บ่อย ๆ ทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้  ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ  สำหรับภายในโรงเรียน  จะทำการคัดกรองนักเรียน  เมื่อพบเด็กป่วย  ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ และขอความร่วมมือผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ     เชื้อโรค
ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนมิถุนายน  2560
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
2 – 3
ก.ย.  60
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำปี  โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมดวงตะวัน - ครูนัฐพงศ์        เหมือนศิริ
- ครูเกษศิรินทร์   เหมือนศิริ
 
3  ก.ย.  60 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การวิจัยในชั้นเรียน  สำหรับครูปฐมวัย (วิจัยหน้าเดียว)  ครั้งที่  2 
โดย   ฝ่ายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่  ณ  โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
- ครูบัวหอม       เทียนกันเทศ
- ครูทิพย์สุคนธ์   ทาคำ
 
6  ก.ย.  60 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  “สวนสัตว์แมลงสยาม” 
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่    
- ครูภาวิตา  และคณะ
- นักเรียนระดับชั้น ป.2
 
9  ก.ย.  60 อบรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา  (รอบสี่)  โดย  คณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชนเชียงใหม่ 
ณ  โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ครูสุวพรรณ์   ,  ครูดาราวรรณ    ครูชัญญาพร   ,  ครูเกษศิรินทร์   ครูนัฐพงศ์  ,   ครูวีระ    
13  ก.ย.  60 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  09.00  น.  ป.5/1  วัดโพธินิมิตร
                      ป.5/3  วัดดอนตัน
 
ครูชัญญาพร     และนักเรียน ป.5/1
ครูการะเกตุ     และนักเรียน ป.5/3
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา  13.00  น.  ป.5/2  วัดสุวรรณวาส
                      ป.6/1  วัดสันกู่
ครูเกษศิรินทร์  และนักเรียน ป.5/2
ครูธีรพงศ์      และนักเรียน ป.6/1
19  ก.ย.  60 งานเปิดบ้านคุณธรรม “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”
 
คณะครู  และนักเรียน
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
20 ก.ย.  60 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  09.00  น.  ป.6/2  วัดดวงดี              
 
ครูเจนจิรา  และนักเรียน ป.6/2
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัย ถวายกัณฑ์เทศน์
22  ก.ย.  60 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  “สุภาฟาร์มผึ้ง” 
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่    
- ครูจารุวรรณ  และคณะ
- นักเรียนระดับชั้น ป.1
นักเรียนสวมชุดพื้นเมือง
23  ก.ย.  60 วันเยาวชนนักเรียนรับเกียรติบัตร
เยาวชนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
ณ ห้องประชุมอาคารอนุสรณ์  80  ปี
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่
 
 
- ครูชัญญาพร
ระดับอนุบาลศึกษา
- เด็กหญิงชนิดาภา     มูลลา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3
- เด็กหญิงพัชญ์ชิสา    พิมุน
ระดับประถมศึกษาปีที่  4 - 6
- เด็กหญิงวิชญาดา    ยะอนันต์
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนปกติ
28  ก.ย.  60 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  13.00  น.  ป.6/3  วัดท่าไคร้              
 
ครูสุวาริน  และนักเรียน ป.6/3
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์