หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
                   งานเปิดบ้านคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2560 สำเร็จตามวัตถุประสงค์  ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือเป็นคณะกรรมการประเมิน     และเป็นวิทยากรช่วยคุณครูประจำฐานกิจกรรม    ทุกท่านมีความตั้งใจและเสียสละเวลาให้เกียรติเข้าร่วมงาน  ตั้งแต่พิธีเปิดจนถึงเสร็จสิ้นกิจกรรม  ขอขอบคุณทุกท่านและอนุโมทนาบุญในการร่วมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม    นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นจำนวนมากที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ   ฟังบรรยายปาฐกถาธรรม    และชมความสามารถของนักเรียนที่สามารถครองตนในพิธีการทางศาสนา   แสดงความสามารถในวิถีธรรม   เช่นการบรรยายธรรมะ   เรียนรู้ธรรมะจากบทเพลง   การแสดงละคร    การตอบปัญหาฯลฯ   เป็นการปลูกฝังและสร้างความตระหนักในการใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันเหมาะสมแก่วัย   เพื่อจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต
                    ตั้งแต่วันที่  5 – 10  ตุลาคม   2560   คุณครูทุกชั้นเรียนจะสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  1  โรงเรียนจะปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 11 - 31  ตุลาคม  2560    ในระหว่างนี้คณะครูจะประมวลผลการเรียนประจำภาคเรียนที่  1   มีการประชุมวิชาการ   เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่  2  ที่จะเปิดภาคเรียน    ในวันที่ 1  พฤศจิกายน  2560   ในระหว่างปิดภาคเรียน  คณะครูระดับอนุบาล  บริการรับดูแลเด็กเป็นกรณีพิเศษ  ตั้งแต่วันที่  11 - 31  ตุลาคม  2560
 
                     วันที่  23   ตุลาคม   2560   เป็นวันรายงานผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับชั้นผู้ปกครองทุกท่านควรให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นพิเศษเพราะจะได้พบกับครูประจำชั้นเพื่อจะได้ทราบผลพัฒนาของเด็กในความปกครอง   ร่วมมือกับคุณครูเพื่อพัฒนาเด็กต่อไปดังกำหนดการดังนี้
 
             เวลา  09.00 - 10.00 น. - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                                                       พบครูประจำชั้นและรับผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
              เวลา  09.30 - 12.00 น. - ผู้ปกครองทุกชั้นเรียนพบครูประจำชั้น และรับผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
              เวลา  13.00 - 14.00 น. - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 แนะแนวการเรียนต่อ
                                                       พบครูประจำชั้น และรับผลพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
              เวลา  14.00 - 15.30 น. - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  โครงการทัศนศึกษาฯ  
 
                   สืบเนื่องจากโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน  โดยเข้าร่วมโครงการ  เดอะพิซซ่า  คอมปะนี  ชวนน้องอ่าน  ทราบว่ามีนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6  ทุกคน  ผ่านการประเมินการอ่านตามกติกาที่กำหนดได้รับรางวัลเป็นคูปองรับประทานพิซซ่า ฟรี  ซึ่งสามารถแลกรับประทานได้ถึงวันที่  30  ตุลาคม  2560  โดยจะต้องโทรจองการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย  1  วัน   ทางหมายเลขโทรศัพท์  1122  และติดต่อรับพิซซ่าที่สาขาโลตัสคำเที่ยง  สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล  และสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต  ทางโรงเรียนขอความร่วมมือมายังผู้ปกครอง กรุณาเป็นธุระช่วยเหลือเด็กให้ได้รับสิทธิ์นั้น  เด็กจะเกิดความภาคภูมิใจ เนื่องจากเป็นผลงานที่ทุกคนร่วมมือกัน ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ
                  
 
                   สำหรับค่าธรรมเนียมประจำภาคเรียนที่  2  ได้แนบมาพร้อมกับข่าวสารฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองวางแผนการชำระเงิน โดยเริ่มชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความกรุณากับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีเสมอมา  ทำให้แผนการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย และมีคุณภาพ
 
                   ขอแสดงความยินดีกับ  เด็กหญิงภทรพรรณ   ขยันดี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ประเภทโครงการเรียนดี  สำหรับนักเรียนคนอื่น ๆ ขอให้มีความพยายามกันต่อไป
 
ด้วยความปรารถนาดี
 นางพรรณี      สหเสวียนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
เดือนตุลาคม  2560
 
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
5 -10 ต.ค. 60 -  สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  1 / 2560 - นักเรียน และคณะครูทุกระดับชั้น  
11 – 31
ต.ค. 60
-  ปิดเรียนภาคเรียนที่  1
-  รับดูแลนักเรียนระดับอนุบาล
- คณะครูอนุบาล
 
 
22 ต.ค. 60 -  เวลา  09.30  น. – 10.30 น.
   ขอเชิญคณะกรรมการผู้ปกครองทุกระดับชั้นประชุม 
   และรับผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  ณ  ห้องประชุมอาคารบุญวัจฉ์รินท์
  • คณะครูทุกคน
  • คณะกรรมการผู้ปกครอง
ทุกระดับชั้น
 
23 ต.ค. 60 - เวลา  07.30 น.  คณะครูร่วมพิธีวันปิยมหาราช  
  ณ  ที่ว่าการอำเภอแม่ริม
- คณะครูทุกคน
 
 
-  เวลา  09.00  น.  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน
   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ประชุมรับผลการพัฒนา
   คุณภาพการศึกษาพบครูประจำชั้น และครูประจำวิชา 
   ณ  ห้องประชุมอาคารบุญวัจฉ์รินท์
- ครูผู้สอนระดับ ป.1 ทุกคน
- ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.1
ผู้ปกครอง
ที่ยังไม่ได้รับ
เงินอุดหนุนฯ
ประจำภาคเรียน
ที่ 1/2560
โปรดติดต่อ
ฝ่ายการเงิน
ตั้งแต่ เวลา
09.00 น.–11.30  น.
-  เวลา  09.30 น. – 12.00 น. รายงานผล
   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชั้นอนุบาลศึกษา      
   และประถมศึกษาปีที่  2 - 5
- ครูผู้สอนระดับอนุบาล 
- ครูผู้สอนระดับ ป.2 - 5   ทุกคน
- ผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาล
- ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.2 - 5
-  เวลา  13.00 น. - 14.00 น.  ขอเชิญผู้ปกครอง
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับผลการพัฒนา คุณภาพการศึกษา พบครูประจำชั้นและครูประจำวิชา 
  • เวลา 14.00 น. - 15.30 น. ประชุมผู้ปกครอง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ผู้ปกครอง
และนักเรียนประชุมโครงการทัศนศึกษาฯ
   ณ  ห้องประชุมอาคารบุญวัจฉ์รินท์
- ครูผู้สอนระดับ ป.6 ทุกคน
- ผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ป.6