หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประจำเดือนกันยายน  2561

                    เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1  ครูจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการสอนเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ของภาคเรียนที่1ในส่วนของนักเรียนก็ต้องรีบสะสางงานที่ค้างส่งครูด้วย เพื่อแสดงถึงความมีวินัยและรับผิดชอบที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
                    การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา ระหว่างวันที่   2 - 10  ตุลาคม   2561    ปิดภาคเรียนที่  1  วันที่ 11 - 31 ตุลาคม  2561 รายงานผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำภาคเรียนที่   1 ทุกระดับชั้น วันที่  23  ตุลาคม  2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 12.00  น. สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล คณะครูจะบริการดูแลนักเรียนเป็นกรณีพิเศษในระหว่างปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งให้ทราบต่อไป
                    ตลอดเดือนกันยายนนี้ ทางโรงเรียนจะประชุมสามัญผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นเรียน ที่ผู้ปกครองทุกคนควรเสียสละเวลาเข้าร่วมประชุม เพื่อทราบนโยบายการจัดการศึกษาของทางโรงเรียนที่ผู้ปกครองควรรับทราบและถือเป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนร่วมกัน โปรดติดตามรายละเอียดจากปฏิทินการปฏิบัติงานเดือนกันยายนที่แนบมาพร้อมกับข่าวสารฉบับนี้
                     เรื่องสำคัญที่จะกล่าวถึง คือการจราจรภายในโรงเรียน ตามนโยบายของโรงเรียนกำหนดให้รถรับนักเรียนของโรงเรียนจำนวน 8 คัน ส่งและรับนักเรียนบริเวณสนามกีฬาภายในโรงเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียนจำนวนมากที่ใช้บริการรถโรงเรียนซึ่งมีตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา  แต่ก็อนุญาตให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาลที่มีความจำเป็นต้องรับส่งภายในโรงเรียน เนื่องจากต้องดูแลช่วยเหลือเพราะเด็กยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จากการสำรวจพบว่าปัจจุบันนี้มีรถของผู้ปกครองระดับประถมศึกษาบางท่านได้ส่งและรับเด็กบริเวณสนามกีฬาภายในโรงเรียน ส่งผลให้การจราจร  เข้า - ออก สู่สนามกีฬาติดขัด และเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นเขตบริการของร้านค้าและห้องน้ำ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาโปรดรับส่งนักเรียน บริเวณประตูด้านหน้าโรงเรียนซึ่งมีคณะครูคอยบริการและอำนวยความสะดวก เวลาที่การจราจรติดขัดก็คือช่วงเวลา 07.30 น.-08.00 น. และ  16.00 น. - 16.30 น.  สำหรับผู้ปกครองระดับอนุบาลที่มีจำเป็นต้องส่งและรับนักเรียนบริเวณสนามกีฬา ควรเลี่ยงเวลาที่การจราจรคับคั่งตามที่กล่าวข้างต้นและสามารถรับนักเรียน ตั้งแต่เวลา 15.30 น. (ยกเว้นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 )
                    เรื่องต่อไปก็คือการขึ้นบนอาคารเรียน ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียนโดยพลการ ทั้งนี้เป็นระบบความปลอดภัยที่เราต้องระมัดระวังเพื่อนักเรียนทุกคน หากท่านมีความประสงค์จะพบเด็กหรือต้องการพบครู โปรดติดต่อฝ่ายธุรการ  ที่จะคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
                    สุดท้ายนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมระหว่างพรรษา เริ่มจากการถวายเทียนพรรษา การพานักเรียนไปทำบุญตามวัดต่างๆในระหว่างพรรษา และการทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์ เป็นการปลูกฝังความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้แก่เด็ก ที่จะซึมซับตั้งแต่เยาว์วัย จะเติบใหญ่เป็นผู้ที่มีจิตใจงามเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นคนดีของสังคม  ในวันที่ 24 กันยายนนี้ จะเป็นวันแสดงผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ขอเรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมชมผลงานและเป็นกำลังใจแก่เด็ก ๆ ด้วย
ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนกันยายน  2561
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
2  ก.ย.  61 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  3
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
-  คณะครูชั้น ป.3
-  ผู้ปกครองชั้น ป.3
 
3  ก.ย.  61 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  09.00  น.  ป.3/3  วัดสระฉัททันต์
 
ครูกัญญัรตน์     และนักเรียน ป.3/3
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา  13.00  น.  ป.4/1  วัดอัมพวัน
                      ป.4/2  วัดสว่างเพชร
ครูอรวรรณ  และนักเรียน ป.4/1
ครูชนิดา     และนักเรียน ป.4/2
5  ก.ย.  61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  “พืชสวนโลก” 
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่    
- ครูสุภารัตน์  และคณะ
- นักเรียนระดับชั้น ป.3
 
7  ก.ย.  61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  “สุภาฟาร์มผึ้ง” 
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่    
- ครูพัชราภรณ์  และคณะ
- นักเรียนระดับชั้น ป.1
นักเรียนสวมชุดพื้นเมือง
ตามปกติ
9  ก.ย.  61 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  6
และแนะแนวการเรียนต่อชั้น  ม.1
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
-  คณะครูชั้น ป.6
-  ผู้ปกครองชั้น ป.6
-  นักเรียนโครงการทัศนศึกษา
 
10  ก.ย.  61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  “สวนสัตว์เชียงใหม่” 
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่    
- ครูสุพรรษา  และคณะ
- นักเรียนระดับชั้น ป.4
 
11  ก.ย.  61 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  09.00  น.  ป.4/3  วัดสุวรรณวาส
                      ป.5/1  วัดดอนตัน
 
ครูสุพรรษา   และนักเรียน ป.4/3
ครูสุวาริน     และนักเรียน ป.5/1
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา  13.00  น.  ป.5/2  วัดสันกู่ ครูวีระ        และนักเรียน ป.5/2
12 – 13
ก.ย.  61
กิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  2 
- ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น ป.3–ป.6
  จำนวน  29  คน
- ตัวแทนคณะครู
 
16  ก.ย.  61 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  4
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
-  คณะครูชั้น ป.4
-  ผู้ปกครองชั้น ป.4
 
17  ก.ย.  61 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  09.00  น.  ป.5/3  วัดรัตนาราม
 
ครูเกษศิรินทร์   และนักเรียน ป.5/3
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา  13.00  น.  ป.6/1  วัดดวงดี ครูธีรพงศ์        และนักเรียน ป.6/1
20  ก.ย.  61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  “เมืองไดโนเสาร์” 
อ.เมือง  จ.เชียงใหม่    
- ครูพีระพร  และคณะ
- นักเรียนระดับชั้น ป.2
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
22  ก.ย.  61 วันเยาวชนนักเรียนรับเกียรติบัตร
เยาวชนดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ 
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
 
 
- ครูชัญญาพร          คุ้มหน่อแนว
ระดับอนุบาลศึกษา
- เด็กหญิงศุภสุตา     วงษ์น้อย
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -3
- เด็กหญิงรชยา        วาฤทธิ์
ระดับประถมศึกษาปีที่  4 - 6
- เด็กหญิงภัทรดา      หัตถสาร
 
 
สวมเครื่องแบบ
นักเรียนปกติ
23  ก.ย.  61 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  5
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
-  คณะครูชั้น ป.5
-  ผู้ปกครองชั้น ป.5
 
24  ก.ย.  61 งานเปิดบ้านคุณธรรม “ธีระวัธน์บำเพ็ญ”
 
คณะครู  และนักเรียน
โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
25 ก.ย.  61 การทำบุญระหว่างพรรษา
เวลา  09.00  น.  ป.6/2  วัดท่าไคร้         
 
ครูชัญญาพร  และนักเรียน ป.6/2
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัย ถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา  13.00  น.  ป.6/3  วัดศรีชลธาร          ครูเจนจิรา    และนักเรียน ป.6/3
30  ก.ย.  61 ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  2
เวลา  09.00 น. – 11.30 น.
-  คณะครูชั้น ป.2
-  ผู้ปกครองชั้น ป.2