หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
การรายงานผลพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และการพบครูประจำชั้นประจำภาคเรียนที่  1ในวันที่  23  ตุลาคม  2561 ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเหมือนเช่นทุกปี แต่ก็ยังมีบางท่านไม่สามารถไปรับผลการพัฒนานักเรียนตามเวลาที่กำหนด ขณะนี้สามารถติดต่อพบครูประจำชั้นได้โดยแจ้งความจำนงที่ฝ่ายธุรการจะอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ทั้งนี้ควรเป็นเวลาที่เหมาะสมไม่รบกวนเวลาสอนของครู เช่น พักกลางวัน พักเช้า  พักบ่าย หรือก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน สำหรับท่านที่ได้รับผลพัฒนานักเรียนเรียบร้อยแล้วโปรดเขียนแสดงความคิดเห็นในส่วนของผู้ปกครองให้เรียบร้อย แล้วส่งกลับคืนครูประจำชั้น เพื่อจะรายงานผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
                              คณะครูจะเริ่มทบทวนบทเรียนแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองจัดเตรียมอาหารกลางวัน และรับส่งนักเรียนด้วยตนเอง    เริ่มเรียนเวลา 09.00 น.  เลิกเรียนเวลา 15.00 น.  การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียน
                             วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โรงเรียนจะทำบุญโรงเรียนและตักบาตรประจำปีการศึกษา 2561 โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 110 รูปจากวัดต่าง ๆ ที่นักเรียนไปทำบุญระหว่างพรรษารับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมของใส่ภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการตักบาตรให้เด็ก ๆ ด้วย         ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองร่วมบุญตักบาตร ร่วมบุญเจ้าภาพภัตตาหารเช้า โดยการประเคนภัตตาหารด้วยตนเอง หรือให้เด็กในความปกครองของท่านเป็น  ผู้ประเคน เพื่อการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และถ้าท่านสามารถเข้าร่วมทำบุญพร้อมกับนักเรียนก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่ง
                              การทำบุญประจำปีของโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  เป็นบุญใหญ่ที่โรงเรียนให้ความสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เย็นเป็นสุขของคณะครู นักเรียนและบุคลากรทุกคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันเปรียบเสมือนครอบครัวได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยจัดในเดือนพฤศจิกายนเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเราได้ย้ายสถานที่ตั้งเดิมเข้ามาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีจิตตั้งมั่นในการทำบุญ ซึ่งจะต้องทำด้วยตนเองตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา ทำด้วยความพอใจและปิติยินดีกับสิ่งที่ท่านได้ทำจะได้รับอานิสงส์แห่งการทำบุญนั้นทุกประการ
 
                   การสอบธรรมทางก้าวหน้า โดยชมรมพุทธศาสตร์สากล สอบในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 12.00  น. เป็นการสอบที่นักเรียน    ทุกระดับชั้นเข้าสอบโดยความสมัครใจ
 
                   การสอบธรรมะศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยสำนักแม่กองธรรมสนามหลวงจะสอบใน วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จะสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก ตามลำดับ สำหรับนักเรียนชั้นอื่น ๆ เรียนตามตารางสอนปกติ
          
ในปีนี้ โครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน จะจัดงานครอบครัวสัมพันธ์โดยจะจัดพร้อมกันทุกระดับชั้นประมาณต้นเดือนธันวาคม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือพืชสวนโลก รายละเอียดจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบต่อไป

ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เดือนพฤศจิกายน  2561
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
10  พ.ย.  61 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
11  พ.ย.  61 ถวายกฐินสัมฤทธิ์   ณ วัดป่าดาราภิรมย์ 
 
- ครูพรรณี
- ตัวแทนคณะครู
 
16  พ.ย.  61 งานทำบุญโรงเรียนและงานทำบุญตักบาตร
ประจำปี  2561
 
- คณะครูฝ่ายอาคารสถานที่
- คณะครู ฝ่ายกิจการนักเรียน
- คณะครูและนักเรียนทุกคน
 
17  พ.ย.  61 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
22  พ.ย.  61 กิจกรรมงานกระทงยี่เป็ง - คณะครู และนักเรียนทุกคน  
24  พ.ย.  61 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
17  พ.ย.  61 สอบโครงการตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  37
รอบชิงชนะเลิศ  ระดับประเทศ
เวลาสอบ 09.00 น. – 11.00 น.
ขอความกรุณาผู้ปกครอง รับ- ส่ง นักเรียน
ด้วยตัวเอง
- เฉพาะนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์  
- ครูชัญญาพร
  และครูฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
- นักเรียนสวมชุด 
  นักเรียน
- ขอความกรุณา
  ผู้ปกครอง รับ- ส่ง  
  นักเรียนด้วยตัวเอง
งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
29  พ.ย.  61 สอบธรรมศึกษา -  นักเรียนชมรมธรรมศึกษา
-  ครูชัญญาพร
   และครูฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมฯ
-  คณะครูชั้น ป.4 – ป.6
ปิดเรียน
ชั้น ป.4 – ป.6
เนื่องจากเป็น
สนามสอบ
งานกุ๋งกิ๋งปาร์ตี้  (Under  The  Sea) 
ณ ห้องลีลาวดี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบพระชนมพรรษา   
จังหวัดเชียงใหม่
โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
-  นักเรียนชั้น  อ.1 – อ.3
-  ครูผู้สอนชั้น  อ.1 – อ.3
 
30  พ.ย.  61 งานกุ๋งกิ๋งปาร์ตี้  (Under  The  Sea) 
ณ ห้องลีลาวดี  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7  รอบพระชนมพรรษา   
จังหวัดเชียงใหม่
โดย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด
-  นักเรียนชั้น  อ.1 – อ.3
-  ครูผู้สอนชั้น  อ.1 – อ.3