หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

งานครอบครัวสัมพันธ์ “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2561
               ตามที่ข่าวสารประจำเดือนพฤศจิกายนได้แจ้งถึงการจัดงานวันครอบครัวสัมพันธ์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก)  ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้กำหนดวันจัดงานแน่นอนแล้ว  คือวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561  วันจันทร์ที่ 10  ธันวาคม2561 โรงเรียนปิด  1  วัน  เนื่องจากเป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ   คณะครูและนักเรียนจะได้หยุดพัก 1 วัน  และเปิดเรียนตามปกติ ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 
                     งานครอบครัวสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนได้แก่  งานกีฬาสัมพันธ์  และงานครอบครัวสัมพันธ์ที่จัดสลับกันปีเว้นปี โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ความเข้มแข็งของครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” โดยผ่านกิจกรรมบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
                     ในปีนี้สถานที่จัดงานสวยงาม  สะดวก  สบาย   ในช่วงฤดูกาลที่เหมาะสม   แนวการจัดกิจกรรมหลากหลาย  เน้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะครู บุคลากรธีระวัธน์บำเพ็ญกับครอบครัวกล่าวคือ  พ่อ   แม่  ลูก   พี่  น้อง  และคนในครอบครัว  จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันโดยคณะครู และ อาจารย์ นักศึกษา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล-ล้านนา เข้าร่วมจัดฐานกิจกรรม เน้นหลักการวิทยาศาสตร์ STEM, STEAM   ขอรับรองว่าทุกท่านจะจำบรรยากาศที่ดีและได้รับประสบการณ์ใหม่   ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
                     จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์   ทราบว่ามีการบริการ    และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงาน อาทิเช่น  สถานที่จอดรถฟรี  ใช้บริการรถรางฟรีตลอดวัน  ไม่จำกัดครั้ง  และ  เป็นช่วงของการจัดงาน  สานศิลป์ถิ่นล้านนา   ที่ผู้ปกครองและนักเรียน  จะได้เข้าชมงาน   และเรียนรู้เกี่ยวกับงานปั้น  งานประดิษฐ์  งานถักทอ  จักสาน ฯลฯ อันเกี่ยวเนื่องกับล้านนา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
                     เพื่อความสามัคคีของหมู่คณะ  “ครอบครัวธีระวัธน์บำเพ็ญ”  จึงขอความร่วมมือมายัง ผู้ปกครองทุกชั้นเรียนทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา  โปรดเข้าร่วมงานครอบครัวสัมพันธ์ “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” ครั้งที่  10 และขอความอนุเคราะห์สนับสนุนค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คนละ 100 บาท  (ทั้งเด็กและผู้ใหญ่)   สำหรับนักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญคนถัดไป   (หมายถึงน้องที่มีพี่กำลังเรียนในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ)  คนละ  50  บาท
                     โปรดส่งแบบตอบรับถึงครูประจำชั้นภายในวันที่  26  พฤศจิกายน  2561 เพื่อดำเนินการต่อไป  ทางโรงเรียนจะรายงานความเคลื่อนไหว ของงานครอบครัวสัมพันธ์ “ธีระวัธน์บำเพ็ญ” ครั้งที่ 10 ให้ท่านทราบอย่างต่อเนื่อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายธุรการ 053-297206 ,053-299891
ด้วยความปรารถนาดี
 
(นางพรรณี. สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
 หมายเหตุ    1.  มีบริการรถรับ – ส่ง จากโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก)
                     ค่าบริการคนละ 80 บาท นักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ฟรี
                     2.   มีบริการอาหารว่าง ฟรี! สำหรับทุกคน    
 
รายงานความเคลื่อนไหวงานครอบครัวสัมพันธ์  ครั้งที่  10  ฉบับที่  1
วันอาทิตย์  ที่  9  ธันวาคม  2561
ณ  อุทยานหลวงราชพฤกษ์  (พืชสวนโลก)
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
 
                   เมื่อวันที่  19  พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับงานครอบครัวสัมพันธ์  และแนบแบบตอบรับสำหรับทุกครอบครัว  ขณะนี้หลายๆ ครอบครัวตอบรับแล้ว  ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
                   จากการที่โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  จัดงานวันครอบครัวสัมพันธ์มาแล้ว   9   ครั้ง    โดยความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและคณะครู ที่เพียรพยายามสร้างความอบอุ่น เข้มแข็งให้กับ “ครอบครัวธีระวัธน์บำเพ็ญ” เราพบว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้น  ส่งผลถึงตัวเด็กจริง ๆ    เด็กธีระวัธน์บำเพ็ญ  จะมีอัตลักษณ์ของตนเอง   คือมีความมั่นใจในตนเองบนพื้นฐานของความดีและความฉลาด  ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ได้จากตำรา  แต่เกิดจากการพัฒนานักเรียน โดยการปฏิบัติ  การได้รับประสบการณ์ตรงที่เกิดจากบ้านกับโรงเรียน  คณะครูกับผู้ปกครอง  และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครอง ที่จะได้รู้จักและมีความสัมพันธ์ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
                   ดังนั้นจึงขอเรียนว่างานครอบครัวสัมพันธ์มีผลต่อภาวะจิตใจของเด็ก ๆ  ที่ผู้ปกครองและคนในครอบครัวได้ร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รับประทานอาหารร่วมกันซึ่งในโลกปัจจุบัน การที่ครอบครัวจะได้อยู่ร่วมกันลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ  ทำให้เกิดปัญหาสังคมอย่างเช่นทุกวันนี้
                   ขณะนี้มีข้อคำถามจากผู้ปกครองหลายเรื่องจะทยอยตอบไขข้อข้องใจไปเรื่อย ๆ  ในลักษณะข่าวสารอย่างต่อเนื่อง  จนกว่าจะถึงวันจัดงาน
การเดินทางไปอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (พืชสวนโลก)
  1. โดยรถบริการของโรงเรียนค่าธรรมเนียม  คนละ  80  บาท  นักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  “ฟรี”
  2. ถ้านำรถไปเองง่ายมาก  เดินทางจากแม่ริมถึงสี่แยกดอนแก้วเลี้ยวขวาเลียบคันคลองชลประทาน
ไปเรื่อย ๆ ตรงไปอย่างเดียว  ประมาณ  50  นาที  จะมีป้ายบอกแยกขวาข้ามสะพานเข้าสู่บริเวณ
พืชสวนโลก  (ทางเดียวกันกับทางไปวัดพระธาตุดอยคำ)
การแต่งกาย
  1. นักเรียนสวมชุดกีฬา  ผ้าพันคอตามกลุ่มสี  หรือสวมหมวกสี
  2. ผู้ปกครองสวมชุดสบายๆ เสื้อสีตามกลุ่มสี  หรือจะมีลวดลายให้มีสีของกลุ่มสีอย่างเด่นชัด 
รองเท้าควรเป็นรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าที่เหมาะกับการเดิน
อาหารกลางวัน
  1.  แต่ละครอบครัวควรเตรียมไปเอง  จะมีเจ้าหน้าที่รับฝากสัมภาระ
  2. ถ้าไม่นำอาหารไปเอง  ทางโรงเรียนรับบริการสั่งอาหารกล่อง (ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับร้าน)
  3. ทางโรงเรียนเตรียมอาหารว่าง , น้ำดื่ม  สำหรับทุกท่าน  พรี !
  4. ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์  ไม่มีอาหารจำหน่าย
ขอความร่วมมือทุกครอบครัวแจ้งความจำนงที่ครูประจำชั้นโดยด่วน  หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม 
โปรดติดต่อครูประจำชั้น  หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ  053 – 297206 , 053 – 299891
ด้วยความปรารถนาดี
 
(นางพรรณี      สหเสวียนต์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ