หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ผู้ปกครองทุกท่าน
 
                    ในวาระดิถีปีใหม่ พ.ศ. 2562  ขออวยพรให้ทุกท่าน มีโชค ปลอดโรค  ปลอดภัย  สุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ
                    เดือนธันวาคมที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆ ค่อนข้างมาก  ทุกกิจกรรมล้วนมีความสำคัญอาทิเช่น   สัปดาห์ภาษาอังกฤษ   ที่นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมจากเจ้าของภาษา   งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำ ผู้ตาม ความรัก สามัคคี ระหว่างพี่น้องที่อยู่ร่วมกันในสังคม  ผ่านกระบวนการกลุ่มสี และแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่นักเรียน  ได้แก่ พนักงานขับรถ และ  ตำรวจจราจร  สำหรับงานครอบครัวสัมพันธ์   ที่ผู้ปกครอง   และครอบครัว   เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลทางจิตใจของเด็กๆ  ทุกคนมีความสุข    ซึ่งเป็นพื้นฐานของความมั่นใจในตนเอง   ที่จะเรียนรู้   และพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตในสังคมอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น    และสามารถเผชิญปัญหา แก้ปัญหาได้  กิจกรรมนี้มีผู้ปกครองและครอบครัวเข้าร่วมงานจำนวนมาก  หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่อง    ต้องกราบขออภัย มา ณ ที่นี้
                     เดือนมกราคม   มีวันสำคัญที่จะต้องกล่าวถึง  คือวันเสาร์ที่  12  มกราคม  เป็นวันเด็ก  ที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเกิดความตระหนักในความเป็นคนดี   เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่    เป็นศิษย์ที่ดีของครู  เป็นคนดีของสังคม  เน้นความมีวินัย   ความรับผิดชอบ   ความอดทน   ความซื่อสัตย์   และความขยันหมั่นเพียร    วันที่ 16  มกราคม   เป็นวันครู   โรงเรียนปิดเรียน  1  วัน    เพื่อคุณครู    จะได้ไปร่วมพิธีรำลึกถึงบูรพคณาจารย์  สำหรับเด็กๆ  ขอความกรุณาผู้ปกครอง ปลูกฝัง ให้ระลึกถึงพระคุณครูที่พร่ำสอนนักเรียนในปัจจุบันด้วยจะขอบคุณยิ่ง
                     การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา 2561  ของระดับประถมศึกษา   จะเริ่มสอบตั้งแต่วันที่ 9  มกราคม  ทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ทั้งนี้ คะแนนสอบจะนำไปรวมกับการเก็บคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนการสอบปลายภาคต่อไป   ด้วยเหตุนี้จึงขอความร่วมมือมายังผู้ปกครองได้ติดตาม ดูแลช่วยเหลือเด็กๆ อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เด็กๆ เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพราะเขาจะมีความสุขเนื่องจากผู้ปกครองใส่ใจ
                     สำหรับข่าวดีที่เด็กๆ รอคอยคือ การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 เด็กๆ จะเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีพ   โดยใช้กระบวนการลูกเสือ  พักแรม  2  คืน  3  วัน  ภายในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญและออกไปเรียนรู้นอกสถานที่ สำหรับลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง  มีกิจกรรมเฉพาะกลางวัน  Day Camp  ใช้กระบวนการลูกเสือ  และ  วิชาชาวค่ายพื้นฐาน   โปรดดูรายละเอียดจากปฏิทินปฏิบัติงานประจำเดือน มกราคม 2562 <div center;"=""> ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เดือนมกราคม  2562  
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
5  ม.ค.  62 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
9 - 11
ม.ค.  62
การสอบวัดผลระหว่างภาค  ภาคเรียนที่  2
ประจำปีการศึกษา 2562
- นักเรียนชั้น  ป.1 – ป.6
- ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
 
12 ม.ค. 62 เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก
1.  เทศบาลตำบลสันโป่ง
 
ครูวีรชัย  และคณะ
 
2.  เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครูนัฐพงศ์   และคณะ  
3.  เทศบาลตำบลขี้เหล็ก ครูสุวาริน   และคณะ  
4.  เทศบาลตำบลแม่แรม ครูวีระ  และคณะ  
5.  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ครูธีรพงศ์  และคณะ  
6.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา ครูพีระพร   และคณะ  
7.  องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ครูพิธาน  และคณะ  
8.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ครูประกาพันธ์  และคณะ  
13  ม.ค.  62 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
15  ม.ค.  62 โครงการเรียนรู้บูรณาการ “เชียงใหม่เมืองงาม”  - นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6
 
เข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม
การสวดมนต์หมู่  ทำนองสรภัญญะ (ระดับจังหวัด)
โดย  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ณ  วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
- ครูชัญญาพร
- เด็กหญิงสุนันทินี  ธรรมชาติอุดม
- เด็กหญิงณัฐณิชา  คำเย็น
- เด็กหญิงพรรณนารา   ธาตุทอง
- เด็กหญิงนันทมน   ตาอินทร์
- เด็กหญิงนันท์ชพร  ใจบาล
- เด็กหญิงศมลวรรณ   วังคะฮาต
- เด็กหญิงศิริพร   ปินตา
 
 
16 ม.ค.  62
 
ปิดวันครู  โรงเรียนปิด  1  วัน
 
19  ม.ค.  62 งานสอนเพื่อเตรียมตัววัดผล O-NET
 
- นักเรียนชั้น ป.6
- ครูผู้สอนชั้น  ป.6
 
23  -  25
ม.ค.  62
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ
ณ  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
- นักเรียนชั้น  ป.4 – ป.6
- คณะครูลูกเสือ – เนตรนารี
 
30   ม.ค.  62 ค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง (Day  Camp)
ณ  โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
- นักเรียนชั้น  ป.1 – ป.3
- คณะครูลูกเสือ – เนตรนารี
 
31  ม.ค.  62 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
“วัดพระธาตุหริภุญชัย”  โดยรถไฟ
-  นักเรียนชั้นอนุบาล  2
-  ครูประจำชั้น  อ.2