หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                    เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่คุณครูจะจัดการเรียนการสอนเป็นเดือนสุดท้ายของปี ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ และต้นเดือนมีนาคม จะมีกิจกรรมที่สำคัญมากมายทั้งของนักเรียน คณะครู รวมถึงผู้ปกครอง ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ได้แก่  งานเปิดบ้านอนุบาล งานเปิดบ้านวิชาการ  งานวัดผลปลายปี และงานรื่นเริงประจำปีการศึกษา 2561  ในวันอาทิตย์ที่  10  มีนาคม 2562  ต่อจากนั้นจะปิดเรียน 1 สัปดาห์  เปิดเรียนภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันจันทร์ที่  18  มีนาคม ถึง วันที่  26  เมษายน  2562      
                     ในข่าวสารฉบับนี้มีเรื่องสำคัญที่แจ้งให้ทราบหลายเรื่อง โปรดอ่านปฏิทินการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมอย่างละเอียดและเรียงลำดับไปทีละเรื่อง แต่ละเรื่องล้วนมีความสำคัญ  และเป็นการทำงานร่วมกันทั้งบ้านและโรงเรียนอาจจะมีการติดตามงาน การสรุปงาน ในลักษณะแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนที่ทุกคนต้องสนใจ  เพราะเป็นเอกสารหลักฐานที่บ่งบอกถึงความถนัด ความสามารถของเจ้าของผลงาน  ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมเป็นช่วงที่คุณครูจะสอบวัดผลปลายปีทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี  ผู้ปกครองไม่ควร  ตื่นตระหนกสร้างความเครียดให้แก่เด็ก ๆ ให้ถือเป็นเรื่องปกติ  เตรียมตัวเด็กให้พร้อม ให้เวลาแก่เด็กในการพูดคุยให้กำลังใจการทดสอบหรือการวัดผลเป็นประโยชน์เพื่อข้อมูลผลสัมฤทธิ์ในการวิเคราะห์นักเรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่มนำไปสู่การพัฒนาเด็กต่อไป
                     ในข่าวสารฉบับนี้ มีเอกสารแนบท้าย ที่สำคัญได้แก่  การแจ้งความจำนงสมัครเรียนภาคฤดูร้อน     ขอให้ส่งใบสมัครแต่เนิ่น ๆ คณะครูจะจัดแผนการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม เป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ในระหว่างปิดภาคเรียน  และเป็นการทบทวนบทเรียนแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียน เพื่อก้าวสู่ชั้นเรียนใหม่ด้วยความมั่นใจ สำหรับงานรื่นเริงประจำปีที่นักเรียนทุกคนจะได้แสดงความสามารถทางดนตรี นาฏศิลป์การละคร  และกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ  คุณครูจะขอความร่วมมือเรื่องชุดการแสดงในเวลาอันใกล้นี้ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล  3   ขอความกรุณาส่งในสมัครเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่    1ภายในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2562  เพื่อการบริหารจัดการรับนักเรียนเพิ่มเติมที่มาจากโรงเรียนอื่นต่อไป
 
                   ในปีนี้สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  กำหนดจัดงานวันการศึกษาเอกชนใน วันที่  19  กุมภาพันธ์  2562  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา  โรงเรียนปิดเรียน  1  วัน  และขอแสดงความยินดีกับ    เด็กหญิงปาริชาติ   ใจบาล   ที่ได้รับคัดเลือก ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ประจำปี 2562    โดย  พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่  ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ 
                    ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ได้เรียบร้อยแล้ว  สำหรับนักเรียนที่กำลังรอเพื่อจะเข้าสอบตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด ขอให้ทุกคนมีความพยายามต่อไป  ขอเรียนว่านักเรียนโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญเป็นที่หมายปองของโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยม ทั้งโรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนรัฐบาลที่เข้ามาแนะแนวให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ขอขอบคุณศิษย์เก่าธีระวัธน์บำเพ็ญทุกคนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนส่งผลถึงการยอมรับในสังคม  ทำให้น้อง ๆ หาที่เรียนได้ง่ายขึ้นและประสบความสำเร็จ
<div center;"="">
ปฏิทินการปฏิบัติงาน  เดือนกุมภาพันธ์ / มีนาคม   2562
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
2  ก.พ.  62 สอบ  O – NET  ชั้น  ป.6
โดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(สทศ.) 
- นักเรียนชั้น  ป.6
- คณะครูชั้น  ป.6
 
3 ก.พ. 62 การวัดผลความสามารถพื้นฐานนักเรียนใหม่
และชั้นประถมศึกษาปีที่  1
- ครูระดับชั้นอนุบาล
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1
 
5 ก.พ.  62 กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง 
(Day camp)  ณ ค่ายแทนคุณ 
- คณะผู้กำกับลูกเสือสำรอง
- นักเรียนชั้น  ป.1 – ป.3
 
11 – 15 
ก.พ. 62
การสอบวัดความสามารถขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ป.1 ระดับชาติ (Reading  Test) - คณะครูชั้น  ป.1
- นักเรียนชั้น  ป.1
 
15 ก.พ. 62 งานจิตอาสา
-  บ้านเด็กอ่อนเวียงพิงค์
-  วัยทองนิเวศน์
-  โรงพยาบาลนครพิงค์
- ครูชัญญาพร  และคณะ
- ตัวแทนนักเรียน ป.5 – ป.6
 
19 ก.พ. 62 ปิดวันมาฆบูชา
20 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นอนุบาล 3  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ท่าอากาศยานเชียงใหม่  - นักเรียนชั้นอนุบาล 3
- คณะครูชั้น อ.3
เดินทาง
โดยรถโรงเรียน
24 ก.พ. 62 งานเปิดบ้านอนุบาล
ประจำปีการศึกษา  2561
- นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล – อ.3
- คณะครูระดับอนุบาล
- ผู้ปกครองระดับอนุบาล
 
25  - 28
ก.พ. 62
สอบวัดผลภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่  2/2561 -  นักเรียนทุกคน
-  คุณครูทุกคน
 
1  มี.ค. 62 งานเปิดบ้านวิชาการ
ประจำปีการศึกษา  2561
- นักเรียนทุกคน
- คุณครูทุกคน
- ผู้ปกครองทุกคน
 
2  มี.ค. 62 - งานเปิดข่วงวัฒนธรรมไทยล้านนา
- แลกรางวัลความดี ประจำปีการศึกษา  2561
 
- นักเรียนทุกคน
- คุณครูทุกคน
- ผู้ปกครองทุกคน
 
4 – 8
มี.ค. 62
สอบวัดผลปลายปีการศึกษา  2561 -  นักเรียนทุกคน
-  คุณครูทุกคน
 
10  มี.ค. 62 งานรื่นเริงประจำปี -  นักเรียนทุกคน
-  คุณครูทุกคน
-  ผู้ปกครองทุกคน
 
18  มี.ค.  62 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน