หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ความเคลื่อนไหว งานเปิดบ้านอนุบาล  "ธีระวัธน์บำเพ็ญ"
ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่  24 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562

                   ในปีการศึกษา 2561    ทางโรงเรียนกำหนดให้วันอาทิตย์ที่  24   กุมภาพันธ์    2562    เป็นวันเปิดบ้านอนุบาล     เป็นการสรุปผลการพัฒนานักเรียนในปีการศึกษา   2561    โดยการแสดงผลงานของครูและนักเรียน    ทั้งนิทรรศการผลงานที่ได้ทำมาแล้ว   และการแสดงผลงานที่ปฏิบัติจริง  หรือนิทรรศการมีชีวิต  ซึ่งมีความสำคัญที่ผู้ปกครองควรเข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง    เพราะจะได้รับรู้   เรียนรู้กระบวนการพัฒนาเด็ก   และเป็นกำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะตลอดปีการศึกษา พร้อมกับแสดงความชื่นชมกับผลงานของลูกที่จะเป็นการปฏิบัติจริงที่สำคัญคือได้ทำงานร่วมกันในฐานกิจกรรมต่างๆ ที่มีจำนวนทั้งหมด  5  ฐานกิจกรรม   เป็นความสุขใจของลูกที่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย    จะเป็นการเสริมแรงให้เด็กมีพลังในการเรียนรู้ในระดับต่อไป  การเข้าร่วมกิจกรรมทุกฐานผู้ปกครองและนักเรียนจะทำงานร่วมกัน คุณครูจะประทับตราเมื่อผ่านการประเมินอย่างน้อยจำนวน 3   ฐานกิจกรรม    จะได้รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน    ต่อจากนั้นผู้ปกครองรับลูกกลับบ้านจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น  เด็กๆ  จะมีความสุขมากที่ได้กลับบ้านพร้อมกับผู้ปกครอง   เพราะเด็กหลายคนใช้บริการรถโรงเรียนหรือรถบริการทั่วไป
                   จากที่กล่าวมาทั้งหมด  สรุปได้ว่าทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมกับลูก       และอยากให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถโดยมีผู้ปกครองอยู่ใกล้ลูกให้กำลังใจชมเชยและให้ความช่วยเหลือ
                   สุดท้ายนี้ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ปกครองทุกท่านคงจะให้ความร่วมมือและสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมกิจกรรมกับเด็กๆในครั้งนี้
กำหนดการ
เวลา  08.30 น. – 08.45 น.  ๏    ผู้ปกครองลงทะเบียน
เวลา  09.00 น. – 09.15 น.  ๏    ผู้บริหารพบผู้ปกครอง
เวลา  09.15 น.                ๏    การแสดงอังกะลุง  โดยนักเรียนชั้นอนุบาล  3
                                   ๏    ละครชุดใหญ่เรื่อง “ดาวความดี” 
เวลา  09.45 น.               ๏    พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา  10.00 น. – 10.30 น.  ๏    การนำเสนอโครงงานประจำห้องเรียน
เวลา  10.30 น. – 11.30 น.  ๏    ฐานกิจกรรม
                                        1. ภาษาไทยง่ายนิดเดียว          4. นักวิทย์คิดทดลอง
                                         2. อร่อยจัง!                         5. ศิลปะสร้างสรรค์
                                         3. ภาษาสนุก
 
  ด้วยความปรารถนาดี
 (นางพรรณี     สหเสวียนต์)
   ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ