หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
          โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่  1   ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย   นักเรียนใหม่ทั้งหลายเริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตในโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ    เสียงร้องไห้กระจองอแง    ของนักเรียนระดับอนุบาล   เปลี่ยนเป็นเสียงดนตรี   เสียงเพลง  เสียงเด็ก ๆ ได้เล่น  ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ภายใต้ร่มไม้ที่เย็นสบาย  ทำให้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นทั้งภายใน   และภายนอกห้องเรียน
          การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับความสามารถของทีมบริหาร  และคณะครู  ทำให้การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปด้วยดี  คุณครูทุกคนได้ปรับหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  ปรับแผนการสอน  และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนอยากรู้อยากเรียน   มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง  ทั้งด้านวิชาการ  ทักษะชีวิต  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          คณะครูระดับประถมศึกษากำลังเตรียมการเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562  โดยให้นักเรียน  ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง   จำลองจากภาพสถานการณ์จริง  การเลือกกิจกรรมชมรมต่าง ๆ กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  บ้านสี   กิจกรรมพิเศษ  (ดนตรีสากล   ดนตรีพื้นเมือง  นาฏศิลป์  การละคร  กลองล้านนา)  กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยล้านนา  ซึ่งจะเปิดชมรมภายในเดือนมิถุนายนนี้  
          ธนาคารธีระวัธน์บำเพ็ญ  ได้แก่  ธนาคารความดี   ธนาคารออมทรัพย์   พร้อมแล้วที่จะดำเนินการ  ธนาคารความดีสำหรับฝากดาวความดี   ธนาคารออมทรัพย์  สำหรับออมเงิน  เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักเก็บออมเงินด้วยตนเอง  โดยแบ่งจากค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองให้ประจำวัน  ไม่ใช่เกิดจากผู้ปกครองให้เงินเด็ก  เพื่อนำไปฝากโดยตรง  ซึ่งผิดวัตถุประสงค์
          การก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว  โดยบริษัท  มี คอนสตรัคชั่น 1995 จำกัด  ได้กั้นเขตก่อสร้าง  เพื่อความปลอดภัย และคณะครูจะพูดชี้แจงเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่จะเกิดขึ้น หลังจากเคารพธงชาติตอนเช้าทุกวัน  คาดว่าอาคารเรียนจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคม  2562        
          ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2561  ทุกคนที่เข้าเรียนต่อยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย  และผลการสอบ O-Net  สูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศทุกวิชา
          สำหรับการประชุมสามัญ      ผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นประจำปีการศึกษา    2562     จะเริ่มปลายเดือน   มิถุนายน      โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารประจำเดือนซึ่งจะส่งถึงผู้ปกครองอย่างช้าทุกวันที่   7   ของทุกเดือน    หรือที่ www.teerawatschool.com    
                                                                                                                                   
ด้วยความปรารถนาดี
(นางพรรณี    สหเสวียนต์)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนมิถุนายน  2562
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
7  มิ.ย.  62 วันเลือกตั้งกรรมการนักเรียน - ครูนัฐพงศ์  และคณะครู
- นักเรียนระดับประถม 
  ศึกษาทุกคน
 
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย 
เวลา  17.00 น. – 18.00 น.
- ครูกรรณิกา  และคณะ  
8 – 9 
มิ.ย.  62
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล
หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย
ณ  โรงเรียนสันทรายหลวง  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่
โดย  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  (สสวท.)
- ครูระดับปฐมวัยทุกคน
 
 
12 – 14
มิ.ย.  62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  STEM  to  STEAM สำหรับครูโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด  จ.เชียงใหม่ - ครูชัญญาพร  คุ้มหน่อแนว
- ครูเกษศิรินทร์  เหมือนศิริ
 
15 – 17  มิ.ย.  62 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล
หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ณ  โรงเรียนสันทรายหลวง  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ โดย  สถาบันส่งเสริม -
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)
- ครูระดับปฐมวัยทุกคน
 
 
20 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู -  คณะนักเรียนทุกคน
-  คณะครูทุกคน
- สวมเครื่องแบบนักเรียนปกติ
- เตรียมกรวยดอกไม้ธูปเทียน 
  คนละ  1  ชุด
22  มิ.ย.  62 เวลา  09.00  น. – 11.30  น.
- ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  6
- รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
  และเครื่องแบบนักเรียน
- คณะครูชั้น  ป.6
- ผู้ปกครองชั้น  ป.6
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน(ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
24 – 28
มิ.ย.  62
สัปดาห์บูรณาการภาษาไทย -  นักเรียน และคณะครู
   ชั้น ป.1 – ป.6
 
25 – 26
มิ.ย. 62
สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด -  นักเรียน และคณะครู
   ชั้น ป.1 – ป.6
 
29  มิ.ย.  62 เวลา  09.00  น. – 11.30  น.
- ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  3
- รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
  และเครื่องแบบนักเรียน
- คณะครูชั้น  ป.3
- ผู้ปกครองชั้น  ป.3
- เตรียมสำเนาบัตรประจำตัว
  ประชาชน(ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย