หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
 
                     เดือนมิถุนายนที่ผ่านไปเป็นเดือนที่ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ  การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังทั้งระดับอนุบาลและประถมศึกษา การรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของระดับอนุบาลถึงผู้ปกครองประจำสัปดาห์ย่อมเป็นที่ชื่นชอบและพึงพอใจของผู้ปกครอง ขอให้ติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้นำสิ่งที่พบเห็นไปเป็นประเด็นพูดคุยกับเด็ก ๆ จะทำให้เด็กมีกำลังใจที่จะไปโรงเรียน เพราะเขารับรู้ว่าทุกคนใส่ใจ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  การเรียนการสอนเริ่มคึกคัก คุณครูพยายามสรรหากิจกรรมและกระบวนการสอนที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ ได้แก่ สัปดาห์ภาษาไทย ได้ความรู้จากการแสดงละคร กิจกรรมเน้นให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีการทำงานโดยกระบวน  การกลุ่ม การแต่งกายอย่างสร้างสรรค์ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้ลูกได้แต่งตัวเลียนแบบตัวละคร  ในวรรณคดีและคุณครูทุกคนก็สรรหาชุดสวยงามชุดแปลก ๆ มาสวมใส่ ทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นที่ประทับใจของเด็ก ๆ ทุกคน และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การได้รับการสนับสนุนครูชาวต่างชาติ จากมูลนิธิ  และโครงการครูช่วยครู  ที่ส่งครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนเข้ามาทำงานร่วมกับครูโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษา มีความมั่นใจในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับคณะครู ซึ่งมาจากอเมริกาและเนปาล
 
                     การจัดการเรียนรู้ที่ได้ผลจะต้องไม่เคร่งเครียด  ครูต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนอยากเรียน  อยากรู้โดยใช้วิธีการและการใช้สื่อการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความทันสมัยทั้งเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การไปแหล่งเรียนรู้ทำให้นักเรียนอยากเห็นมีความสุขที่ได้เรียนรู้ได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง ด้วยความพร้อมของโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  เราจึงสามารถ  จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้เด็ก ๆ มีความสุขในการเรียนรู้ บรรยากาศภายในโรงเรียนอบอุ่น เด็กรักครู ครูรักเด็ก
 
                     ในเดือนกรกฎาคม  มีวันสำคัญ   ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ   พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   ,  วันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา  นักเรียนทุกระดับชั้น    (ยกเว้นชั้นเตรียมอนุบาล)  จะไปถวายเทียนพรรษา  ในวันที่  12  กรกฎาคม  2562   และทำบุญฟังเทศน์ตามวัดต่าง ๆ  ในชุมชนระหว่างพรรษาทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์เหมือนเช่นทุกปี  และโรงเรียนจะปิดเรียนวันที่   16  –  17   กรกฎาคม   2562    เนื่องจากเป็น  วันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา
 
                       การประชุมสามัญประจำปีของผู้ปกครองทุกระดับชั้นได้เริ่มแล้ว ขอให้ผู้ปกครองติดตามกำหนดวันประชุมจากข่าวสารประจำเดือนและโปรดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลที่ทางโรงเรียนจะมอบให้แก่ผู้ปกครองเหมือนเช่นทุกปี  สำหรับวันเสาร์ที่ 6  กรกฎาคม  และวันเสาร์ที่  13 กรกฎาคม  ของดการประชุม เนื่องจากอยู่              ในระหว่างการพัฒนาครูทุกคน  ทุกกลุ่มสาระ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชาวต่างชาติ
 
                        สุดท้ายนี้ขอเรียนให้ทราบว่า ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนได้หลายช่องทางได้แก่www.teerawatschool.com  ,  Facebook : โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
 
ด้วยความปรารถนาดี

 นางพรรณี    สหเสวียนต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ

ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนกรกฎาคม  2562

วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
1 – 17
ก.ค.  62
พัฒนาครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูชาวต่างประเทศ - คณะครูทุกคน
- Timothy      - Jesica
- Monica       - Abha
 
9  ก.ค.  62 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ณ  พุทธสถานเชียงใหม่
-  คณะครูชั้น  ป.6
-  นักเรียนชั้น  ป.6
สวมชุดนักเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน  โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม
ณ  ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม
-  ครูกรรณิกา    วุฒิยา  
9 – 10
ก.ค.  62
การอบรมขับเคลื่อนการส่งเสริมการประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนต้นแบบส่วนภูมิภาค 
โดย  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
- ครูใหญ่พรรณี   สหเสวียนต์
- ครูเกษศิรินทร์   เหมือนศิริ
 
 
12  ก.ค.  62 ถวายเทียนพรรษา 
วัดป่าดาราภิรมย์  ,  วัดแม่ริม  , วัดอรุณนิวาส
วัดศรีบุญเรือง  ,  วัดพระธาตุจอมแตง
-  คณะครูทุกคน
-  คณะนักเรียนทุกคน
สวมชุดพื้นเมือง
16 – 17
ก.ค.  62
ปิดวันอาสาฬหบูชา , วันเข้าพรรษา
19  ก.ค.  62 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
เวลา  17.00 น. – 18.00 น.
- ครูกรรณิกา  และคณะ  
20  ก.ค.  62 เวลา  09.00  น. – 11.30  น.
- ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  4
- รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
  และเครื่องแบบนักเรียน
- คณะครูชั้น  ป.4
- ผู้ปกครองชั้น  ป.4
- เตรียมสำเนาบัตร
  ประจำตัวประชาชน
  (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
20 – 21
กรกฎาคม  62
การอบรม โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง  สู่สังคมดิจิทัลในอนาคต
โดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ณ  โรงแรมเมอร์เคียว  จังหวัดเชียงใหม่
- ครูวีรชัย    บุญเทพ
- ครูทิวากร  ของมี
 
27 ก.ค.  62 เวลา  09.00  น. – 11.30  น.
- ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  5
- รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
  และเครื่องแบบนักเรียน
- คณะครูชั้น  ป.5
- ผู้ปกครองชั้น  ป.5
- เตรียมสำเนาบัตร
  ประจำตัวประชาชน
  (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
27 -29
 ก.ค. 62
วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว