หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านผู้ปกครองที่เคารพ
                   โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ   เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่  และในระดับประเทศ   วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งให้นักเรียนได้รับการพัฒนามาครบทุกด้าน  ทั้งด้านวิชาการ อารมณ์ สังคมและคุณธรรม จริยธรรม  การอนุรักษ์วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  มีความสามารถทางเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เป็นคุณลักษณะของนักเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ  ที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน หรือกล่าวได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียน ธีระวัธน์บำเพ็ญ
                   ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก ทุกโครงการทุกกิจกรรม ส่งผลให้คณะครู   มีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังอันยิ่งใหญ่   อาทิ   การร่วมบุญพรรษา   บุญทุกบุญที่ผู้ปกครองมีจิตศรัทธา คณะครูได้นำไปซื้อเทียนพรรษา  ไทยธรรม ที่จะไปทำบุญตามวัดต่าง ๆ ในชุมชนจำนวน  28  วัด   ทุกวันพระ นักเรียนทุกชั้นเรียนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปปฏิบัติศาสนกิจ    สวดมนต์   ฟังเทศน์   การปฏิบัติตน  เป็นพุทธศาสนิกชน   ที่ถูกต้องตามหลักของมารยาทชาวพุทธ   และทุกวันศุกร์ทางโรงเรียนได้นิมนต์พระสงฆ์   จำนวน  9  รูป   มารับบิณฑบาต ภายในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ทำบุญ และฝึกมารยาทชาวพุทธโดยการปฏิบัติจริงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ให้นักเรียนนำไปโรงเรียนทุกวันศุกร์ด้วย  
                   เดือนสิงหาคมเป็นเดือนของการวัดผลพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ระดับประถมศึกษาครั้งที่  1    สำหรับนักเรียนระดับอนุบาลก็มีความสุขที่ได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลาย   ทั้งครูและนักเรียน    พนักงานฝ่ายบริการ  ต่างปฏิบัติหน้าที่ และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดบนวิถีชีวิตปกติของครอบครัวธีระวัธน์บำเพ็ญ ดังคำกล่าว “อบอุ่นเหมือนบ้าน  บรรยากาศเหมือนรีสอร์ท”  และที่สำคัญ  วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันพิเศษของทุกคนไม่ลืมที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูและบอกรักแม่
                   สำหรับการประชุมสามัญผู้ปกครองในปีการศึกษานี้เกือบครบทุกชั้นเรียนแล้ว  ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของโรงเรียนที่จะนำเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลมอบให้ผู้ปกครองในวันประชุมเหมือนเช่นทุกปี  สำหรับผู้ปกครองชั้นอนุบาล  1  ประถมศึกษาปีที่  1  และผู้ปกครองที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการของโรงเรียนโปรดติดตามกำหนดวันรับเงินซึ่งทางฝ่ายการเงินจะแจ้งให้ทราบต่อไป
                   ขอแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เข้าร่วมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่  และได้รับรางวัล  โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม  ซึ่งโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
                   ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   3   ที่อนุญาตให้ลูกเสือ  -  เนตรนารีสำรอง   เข้าร่วมกิจกรรม  “งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ”  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งเป็นการฝึกทักษะชีวิตตามวิธีการของลูกเสือที่ทุกคนจะต้องได้เรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้วยตนเอง
 
ด้วยความปรารถนาดี
 
(นางพรรณี    สหเสวียนต์)
 ผู้อำนวยการโรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ
ปฏิทินการปฏิบัติงาน   เดือนสิงหาคม  2562
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
4  ส.ค.  62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้
ทำความเข้าใจ เรื่อง ออทิสติก และการกระตุ้นการเรียนรู้ง่าย ๆ ที่บ้าน
Understanding and Supporting Autistic Children  โดย อาจารย์ญานิกสา เย็นตระกูล Director and SENCO British International Children's Centre, Italy
ณ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขต  8  
อ.แม่ริม   จ.เชียงใหม่
- ดร.กิรินท์   อมรเวช
- ตัวแทนคณะครูระดับอนุบาล
  และประถมศึกษา
 
5 – 6
ส.ค.  62
งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ  ครั้งที่  1
ครบรอบ  61  ปี  ลูกเสือสำรองประเทศไทย
ณ ค่ายลูกเสืออาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่
- ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.3
  จำนวน  36  คน
- ครูนัฐพงศ์  และคณะ
 
6 – 7
ส.ค.  62
โครงการ “เด็กไทยฟันสะอาดแข็งเรง”
โดย  คณะทันตแพทย์  โรงพยาบาลดารารัศมี
- คณะครูระดับชั้นอนุบาล
- นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
 
8  ส.ค.  62 การทำบุญระหว่างพรรษา    
 
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  อ.3/1  วัดเจดีย์สถาน
                    อ.3/2  วัดกุมภประดิษฐ์
 
ครูบังอร    อ่อนทองหลาง
ครูทิพย์สุคนธ์     ทาคำ
เวลา 13.00 น.  ป.1/2  วัดสันโป่ง
                    ป.1/3  วัดน้ำตกแม่สา
 
ครูโสรชา     และครูพัชราภรณ์
ครูจารุวรรณ   และครูเสกสรรค์
7 – 9
ส.ค. 62
การสอบวัดผลระหว่างภาคเรียนที่  1 คณะครูและนักเรียนทุกคน  
9  ส.ค.  62 พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
 
 
 
คณะครูและนักเรียนทุกคน
 
 
สวมชุดพื้นเมืองปกติ
12  ส.ค.  62 ปิดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
วัน เดือน ปี รายการ ผู้เกี่ยวข้อง หมายเหตุ
15  ส.ค.  62 การทำบุญระหว่างพรรษา    
 
เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  ป.2/1  วัดแม่แรม
                    ป.2/2  วัดดอนแก้ว
 
ครูเบญจวรรณ  และครูกรรณิการ์
ครูประกาพันธ์  และครูวทัญญา
เวลา 13.00 น.  ป.2/3  วัดบุปผาราม
                    ป.3/1  วัดสระฉัททันต์
 
ครูนุสรา     และครูวีรชัย
ครูสุภารัตน์   และครูพิธาน
17  ส.ค.  62 เวลา  09.00  น. – 11.30  น.
- ประชุมผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่  2
- รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
  และเครื่องแบบนักเรียน
- คณะครูชั้น  ป.2
- ผู้ปกครองชั้น  ป.2
- เตรียมสำเนาบัตร
  ประจำตัวประชาชน
  (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
19 – 23
ส.ค.  62
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ - คณะครูระดับประถมศึกษา
- นักเรียนระดับประถมศึกษา
 
23  ส.ค.  62 การทำบุญระหว่างพรรษา   เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์
เวลา 09.00 น.  ป.3/2  วัดอัมพวัน
 
ครูภาวิตา   และครูจิราพร
เวลา 13.00 น.  ป.3/3  วัดสว่างเพชร  
 
ครูรัตนา     และครูทิวากร
24  ส.ค.  62 เวลา  09.00  น. – 11.30  น.
- ประชุมผู้ปกครองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  2 - 3
- รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน
  และเครื่องแบบนักเรียน
- คณะครูชั้น  อ.2 - อ.3
- ผู้ปกครองชั้น  อ.2 - อ.3
 
 
- เตรียมสำเนาบัตร
  ประจำตัวประชาชน
  (ถ่ายเอกสาร)
  ผู้ปกครอง  1  ฉบับ
- ใบเสร็จค่าเครื่องแต่งกาย
เวลา  09.00  น. – 11.30  น.
ผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1 
และชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
รับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน 
และเครื่องแบบนักเรียน
- คณะครูชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1
  และชั้นประถมศึกษาปีที่  1
- ผู้ปกครองชั้น  อ.1  และ  ป.1
29  ส.ค.  62 การทำบุญระหว่างพรรษา   เตรียมดอกไม้ธูปเทียน
สำหรับใส่ขันดอก
และปัจจัยถวายกัณฑ์เทศน์